Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tvorčča, kumpasešša eläy ukonkuari

Pioneritalon uuši rakennuš Krasnajakavulla oli juhlallisešti avattu vuotena 1986. // Kuva: Kuva Luomistalon kuva-arhiivašta.

Lapšien ta nuorison luomistalo on tašavallan enšimmäini koulun ulkopuolini opaššušlaitoš. Šen elämä ta toiminta on yhissetty kaupunkin elämäh ta kehitykšeh. Luomistalo on verratoin ta ainut kaupunkissa opaššušlaitoš, kumpasen šeinissä harjottelou monta luomiskollektiivie. Joka vuosi Luomistalošša šuau lisäkoulutušta yli kuušituhatta nuorta petroskoilaista.

”Šyväimen kappaleh antua toisilla – šemmoni, veikko, on meilä työ!” - Nämä laulun šanat hyvin paššatah Lapšien ta nuorison luomistalon pedagogiloilla. Juuri hyö proplemoih ta aikah kaččomatta jo 80 vuotta on annettu lapšilla oša omašta šyväimeštä. Annetah šentäh, jotta ei voija toisin, vet hyö ollah opaštajat.

Luomistalošša ruatau yli 150 pedagogie, kumpaset autetah lapšie šuaha lisäkoulutušta kymmenen eri šuunnan mukah.

A kaikin yheššä – lapšet ta pedagogit – ollahki Luomistalo. Muovoltah opaššušlaitoš muissuttau laivua, ta voit šanuo, jotta laivana še onki: omaine joukkoineh, huolineh ta iloineh, arkipäivineh ta juhlineh.

Petroskoin monella perehellä Luomistalo on še paikka, missä hyö mielelläh ta hyövyllisešti vietetäh omua aikua. Šitä tykätäh ta kunnivoijah eri polvien ihmiset.

Lapšien ta nuorison luomistalon pedagogien hyväluatuni työ pitäy opaššušlaitokšen arvuo korkiella tašolla ta antau meilä mahollisuon ylpeillä Karjalan lahjakkahie lapšie Venäjän ta kanšainvälisellä tašolla.

Luomistalon merkkipäivä on šuuri juhla kuin šen opaštajilla, niin ni lapšilla. Vet juuri niijen ihmisien anšijošta, ket ruatah ta opaššutah šiinä laitokšešša, Luomistalo aina oli, on ta rupieu olomah niin kojikkahana, puhtahana ta valosana – tovellisena Tvorččana, kumpasešša eläy ukonkuari.

18. oraškuuta Lapšien ta nuorison luomistalo rupieu juhlimah omua 80-merkkipäivyäh šuurella konsertilla. Konserttie varoin Luomistalon pedagogit ta kašvatit valmissettih mukavan ohjelman, kumpasešša laulujen ta tanššien kautti esitetäh, mitein kašvo ta muuttu Venäjä ta šen kera ni Luomistalo, kuin opaššušlaitokšeh tultih uuvvet johtajat ta opettajat, ilmeššyttih uuvvet ohjelmat ta kollektiivit šekä kuin šynty Luomistalon ta Petrovskaja-koulun yhteyš.

Luomistalo ei ole ainuoštah lisäkoulutukšen laitoš, kun še on tašavallan neropaja. Vuosikymmenien mittah pedagogien ta opaštujien yhtehini ruato lahjotti Karjalalla šuuren miärän monipuolisešti kašvatettuo, šivissettyö, alotuškykyistä ta tarmokašta henkilyö.

Toivotamma Lapšien ta nuorison luomistalon kollektiivilla lykkyö, uušie idejoja ta šuavutukšie, tarkkoja kašvattija ta mukavie harjotteluja. Varmašti työ iellähki rupietta kehittämäh luomiskypinyä omašša ruavošša ta šäilyttämäh meijän šeuvun perintehie.

Lapšien ta nuorison luomistalon juhlavuuvven rajoissa oli pietty monta toimehpituo ta konserttie. Yksi niistä oli Luomistalon nuoren kollektiivin – lapšien folklori-horeografisen Kulkuset-yhtyvehen – vuosikonsertti. Yhtyvehen erikoisuona on še, jotta lapšet tanššijen ta laulujen lisäkši opitah karjalan kieltä. Oman vuosikonsertinki nuoret artistat valmissettih karjalan kielellä.

Tapahtuma nimeltäh ”Karjalaisen starinan kummie” oli pietty šulakuun lopušša. Konsertti keräsi täyven šalin yhtyvehen yštävie ta ihailijie, lapšie ta aikuhisie. Kaikin hyö jouvuttih ikävän čuarin tvorččah, kumpaista šai muhimah vain taikakulkusien šoitto. Kulkusien šoitošta alettih karjalaiset laulut, tanššit, kisat, näytelmäkappalehet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat