Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kiži-musejon stendi löysi ihailijie Intermuzei-festivalissa

1. Joka vuosi elokuun alušša Kižin šuarella järješšetäh Kižin regatta

Intermuzei-festivali on šuurin muajilmašša tapahtuma musejoalalla. Tänä vuotena še yhisti yhellä kentällä 348 musejuo, kumpasien luvušša on etuštajie kaheštakymmeneštäviiještä ulkomuašta šekä Venäjän kaikilta alovehilta.

Intermuzei-festivalin šuureh ohjelmah – tapuamisih, seminariloih, konferenššiloih – ošallistu Kiži-musejon johtaja Jelena Bogdanova. Musejon stendin toiminnašta vaššattih šivissyšalan spesialisti Marina Noženko, näyttelyalan tietotoimittaja Juri Naumov ta Kižin regatan vakituini ošallistuja, tuohivenehien muasteri Aleksei Ribakov. Kiži-musejon stendi oli hyvin šuosittu Intermuzei-festivalissa, šitä kaččo hyvin monta ihmistä ta kaikkie še kiinnošti.

Kiži-musejo joka vuosi yhtyy Intermuzei-festivalih ta esittäy šiinä uušie projektija, oppimatkoja, turismiohjelmie. Nykyseššä festivalissa musejon stendi kerto Venäjän perintehellisen laivanrakennukšen ta laivaliikkehen keškuš -projektista, kumpasen enšimmäini vuoro piettih Kižin šuarella vuotena 2016. Projekti šuatih toteuttua Venäjän presidentin grantin rahoilla, mi kannatti luomisprojektija kulttuurin ta taitehen aloilla.

Projektih otettih ošua lapšet ta teini-ikäset Petroskoista, Nuožjärveštä, Šuurešta Lahešta ta Vologdašta. Heitä varoin oli valmissettu erikoini ohjelma, kumpasen mukah lapšet pedagogien kera nellä päivyä vietettih ta opaššuttih šuarella. Lapšet ta aikuhiset elettih talonpoika Vičurinin istorijallisešša talošša ta tunnettih šuojelušuaren ilmapiirie.

Enšimmäisen vuoron ošallistujat tavattih ainutluatusien muasterien kera – venehmiehien, rahvahan laivanrakentajien šekä Oneganiemen laivaliikkehen perintehie šäilyttäjien kera. Šamoin nuoret pojat ta tytöt tuttavuššuttih meriammattiloih, šemmosih kuin: merimieš, venehmieš, luočči, pelaštaja. Tietyšti, kirkkahimpana tapahtumana lapšilla tuli yhtymini Nuorison regattah.

Venäjän perintehellisen laivanrakennukšen ta laivaliikkehen keškuš -projekti jatkau Kižin regatta -festivalie, kumpaista tänä vuotena järješšetäh Kižin šuarella jo 19. kertah. Kižin regatta šynty paikallisešta alottehešta, a nyt jo piäsi kanšainvälisellä tašolla ta on yksi kaunehimmista toimehpitoloista Kižin šuaren kešäjuhlien luvušša. Regatan piäkoristehena ollah perintehelliset kižanka-venehet. Niillä ta monilla toisilla venehillä Kižin regatan ošanottajat kuletah kakši kilometrie šuaren itärantua pitin Kiži-musejon piäekspositijon vierellä.

Kižin regatan rajoissa pietäh rahvahan laivanrakentajien kilpailu. Vuosien mittah vanhojen ta nykyaikasien tehnologijien mukah oli kuvottu yli 30 kižanka-venehtä šekä monta kymmentä pientä laivua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat