Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kehityšalottehet kiehutah Petroskoissa

1. Vierailun lopušša presidentti Putin kaččo urheilukenttyä pihavoimistelulaittehien kera, kumpasissa voijah harjotella ni liikuntarajotetut ihmiset. Enšimmäini muajilmašša tuontapani urheilukenttä avattih Onegan rantakavulla 21. heinäkuuta.

Venäjän strategisien alottehien toimiston valvontaneuvošton issunto piettih viime serotana Petroskoissa muan presidentin Vladimir Putinin joholla. Presidentti käsitteli toimiston toimintatulokšie tämän vuuvven alkupuoliskolta šekä tulevaisuon kannalta merkittävie projektija talouvešša ta sosialialalla. Putin korkiešti arvošti kuuši vuotta takaperin peruššetun elimen työtä Venäjän alovehien kera paikallisien kehityššuunnitelmien toteuttamisekši.

– Toivon, jotta toimisto jatkau alovehien tukitoimie ta auttau nykyaikasen hallintomallin muovoštamista ta šamalla parahien käytäntöjen esittämistä sosialialalla, presidentti Putin šano.

Presidentin mukah, piätavottehena on peruštua hyvät ološuhtehet yrityštoiminnalla šekä parantua yrityšilmaštuo Venäjän alovehilla ta šamalla yhistyä kaikkie tahoja, kumpaset ollah valmehet ošallistumah paikallisien kehityššuunnitelmien toteuttamiseh.

Yhtenä neuvottelukenttänä voijah olla noin šanotut kiehumispistehet, mit on toimittu Moskovašša, Piiterissä ta Ivanovošša. Nelläš tuommoni kiehumispisteh avattih Petroskoissa viime netälillä.

– Tämä neuvottelukenttä antau mahollisuon tašavallalla ta paikallisilla yhtivöillä eččie nuorie ta mahtavie työläisie eri aloilla ta eri tašoilla, presidentti Putin korošti.

Putin mainičči, jotta järještelytyö neuvottelukentän avuamisekši šuoritettih Petroskoissa hyvin ruttoh. Presidentti kiitti Karjalan piämiehen virkua toimittajua Artur Parfenčikovie, kumpani kiinnoštu asiešta ta tuki Venäjän strategisien alottehien toimiston Karjalan yksikkyö.

Presidentti miäritteli toimiston toiminnan konkrettiset kehityššuunnat, kumpasista yhtenä on työläisammattien arvoššukšen noštamini ta inšenerikoulutukšen lisyämini etupiäššä paikallisissa korkiekouluissa. Petroskoin yliopisto on yksi niistä, mi on esittän viime vuosina hyvie tulokšie koulutušalalla.

Vierailun aikana presidentti Putin tapasi volont’orien ta hyvänluajintašiätijöjen etuštajie. Keškuštelutilaisuošša 26. heinäkuuta noššettih esillä volont’oriliikkehen kehityšnäkymie, tukitoimien myöntämistä vähävarasilla ta šuojattomilla ihmisillä. Šamalla käsiteltih kanšalaisjärještöjen ta valtijovallan elimien yhteistoimie. Volont’oriloilla ta hyvänluatijilla tuli mahollisuš esittyä kyšymykšijäh šuorah Venäjän presidentillä.

Presidentti korošti, jotta on tärkietä vahvistua Sosialialan yrityštoiminta -termie lajinšiännöllisešti. Putinin mukah, nyt valmistautuu kakši asieh liittyvyä lakiluonnošta, kumpasien hyväkšyttyö tilanneh alkau muuttuo parempah päin.

Keškuštelutilaisuš piettih Petroskoin yliopiston IT-puiston rakennukšešša avatun Kiehumispistehen neuvottelukentällä.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat