Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuokkiniemi otti vaštah vierahie

Vepšäläini kanšankuoro Šoutjärveltä tutuššutti pruasniekkaväkie vepšäläiseh kulttuurih. // Kuva: Olga Melentjeva

Juhlapivot alettih vielä Il’l’anpäivänä 2. elokuuta, a kylän piäpruasniekka piettih 5. elokuuta. Šinä päivänä Vuokkiniemi tovellahki näytti šuomelais-ugrilaiselta kulttuurikylältä. Pruasniekkah keräyty artistoja ta vierahie eri puolilta Karjalua, Udmurtijašta, Šuomešta ta Unkarista. Päivän aikana lavalta kuulu karjalaisie, šuomelaisie, vepšäläisie, udmurttilaisie ta venäläisie lauluja. Vihma ta tuulini šiä ei pilannun juhlaväjen mieltä. Laulu- ta tanššiohjelma jatku iltamyöhäh šuaten.

Vuokkiniemen kulttuurikylävuuvven teemana on karjalan kieli ta tämä teema on erityisešti šuunnattu nuorilla. Ohjelman rajoissa kylän koulušša on jo šuatu toteuttua erilaisie projektie: esimerkiksi Vuokkiniemen aapini ta paikannimien tutkimini.

Šuomešša toimija Vuokkiniemi-šeura jo pitän aikua on kannattan vuokkiniemeläisie koululaisie. Joka vuosi šeura jakau stipentija koululaisilla hyväštä opaššukšešta. Tänä vuotena stipentit šai kylän 13 opaštujua.

– Miun mieleštä tämä ohjelma on tosi merkitykšellini, – kerto Vuokkiniemi-seuran etuštaja Sari Heimonen. – Ta tietyšti kaikista merkitykšellisin asie on karjalan kieli. Vaikka še ei kovin nävykänä lavalla, kuitenki on tärkie še, jotta on šuatu ihmisie, kyläläisie ta muuvvaltaki Karjalašta, innoštumah omašta kotikieleštä, muamonkieleštä. Karjala on ainut Venäjän tašavalta, jolla muamonkieli ei ole virallini kieli ta šiinä mieleššä olis mukava, još ne ihmiset šäilyttäis šitä.

Pruasniekan kuččuvierahana oli udmurttilaini folklorikollektiivi Starije Bigi -kyläštä, kumpani 2014 vuotena enšimmäisenä šai šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän statussin. Yhtyvehen artistat kerrottih oman kylän kokemukšešta.

Jo yli puoli vuotta Vuokkiniemi on elän Šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän elämyä ta nyt voit kaččuo välitulokšie. Kylätalon johtajan Jelena Pl’uikon mieleštä tämä ohjelma on tuonun kylällä hyötyö:

– Vuokkiniemi tulou yhä enemmän tunnetukši. Tänä vuotena meilä on käynyn äijyä enemmän turistija eri puolilta muajilmua. Ilahuttau šeki, jotta olemma šuanun kannatušta ta apuo Karjalan Kanšallisušpolitiikan ta Kulttuuriministerijöjen šekä Koštamukšen kaupunkipiirin hallinnon puolelta.

Jelenan šanojen mukah projekti anto virikkehen iče kyläläisilläki. Kyläššä on peruššettu kyläneuvošto ta nuorisoneuvošto. Paikalliseläjät yritetäh omin voimin hoitua eri asieta: šiivotah pihoja ta kunnoššetah kyläalovehta. 

Vuuvven loppuh männeššä Vuokkiniemen kyläššä on šuunniteltu vielä muutoma tapahtuma, šuurimmat niistä – šuomelais-ugrilaisen keittoperintehen festivali Kormilo-huuttorilla šyyškuušša ta piättöjuhla talvikuušša. Ohjelman šiäntöjen mukah projektin lopušša Šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän simvoli – puulintu – Vuokkiniemeštä annetah jälelläh enšimmäisellä šuomelais-ugrilaisella kulttuurikylällä. No a toistaisekši lintu šeisou kunnivopaikalla Vuokkiniemen kylämusejošša ta vaštuau kaikkie, ken tulou tutuštumah kulttuurikylän nähtävykših.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat