Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoissa starttasi Kalakunda-festivali

Neglinka-joven rannoilla keräyty hyvin monta kalaštajua, jokahisen himotti šuaha makien lohen.

Pruasniekka taričči petroskoilaisilla kalakukkoja, potakkakalittoja, jarmankka-myöntie, kalaštamišta ta karjalaista piirileikkie. Festivali vietettih Neglinka-joven šuušša Šoršalammikko-puistikon viereššä perintehellisen Kalakunda-juhlan uattona, mi pietäh Petroskoissa šyyškuun 2. päivänä.

Festivalin tarkotukšena on šäilyttyä ta kehittyä kanšainvälistä yhteistyötä kulttuurialalla, popularisoija perintehellistä kalakulttuurie, Karjalan kanšojen istorijallista ta kulttuuriomaperäisyttä, šekä yhteyttyä väještyö kanšalliseh ta kulttuuriseh perintöh.

Festivalin avajaisissa Neglinkah piäššettih yli 50 lohta, kumpasie tuotih Petroskoih Kontupohjašta. Eri-ikäset kalaštajat pyyvvettih kalua joven rannoilta.

Kalapruasniekan ošallistujie tervehti Karjalan piämiehen virkua toimittaja Artur Parfenčikov:

– Juhlan juuret männäh šyväh meijän perintehih. Karjalašša kalan pyyvväntä aina oli hyvin tärkie. Toivotan kaikilla hyvyä mielialua, lykkyö ta hyvyä pyyvvyštä kalaštajilla. Kučumma kaikkie jatkua festivalie 2. šyyškuuta Lohijovella.

Šamoin piämieštä miellytti, jotta pruasniekan ošanottajien ta järještäjien luvuššä oli paikallisie tuottajie ta käsityömuasterija:

– Yheššä myö ruamma yhtä šuurta työtä – šäilytämmä meijän pienen kotimuan perintehie, lisyämmä šen kulttuuri- ta luontorikkahutta.

Šiitä Artur Parfenčikov liitty kalafestivalin toiseh piähuvih – puolimetrisen kalakukon sriäppimiseh.

Karjalan Rahvahan Liiton aktivistit niise otettih ošua Kalakunda-startti -festivalih. Hyö esitettih Karjalan kieli viiješšä minuutissa -korttija, kerrottih karjalaisista loiččuloista kalaštajilla. Kajahuš-nuorisoyhtyvehen ohjuaja Santra Solovjova kučču kaikkie šuureh piirileikkih. Niin karjalaini kruuga yhisti juhlan aikuhisie ta nuorie vierahie. Ennein-vanhah tähä tanšših niise ošallissuttih kaikki lapšet ta vanhat, a iče piirileikki tuli simvolisekši yštäväpiiriksi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat