Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mi on viärin?

Maxi- kauppa- ta huvikeškukšen vierellä oli pietty #ЧТОНЕТАК-aktijo. // Kuva: Maikki Spitsina

Issunnon tunnušvirkkehenä oli ”Mi on viärin,” a kaikkien keräytynyijen piti kuot’ella malttua, mitein ratkaissa proplemoja. Forumin moderattorina oli Valeri Fadejev, VF:n Kanšalaiskamarin šihteri, Enšimmäisen kanavan Pyhänpäivän aika -uutisohjelman juontaja.

Filarmonijan tiloissa järješšetyh väittelyh otettih ošua Karjalan tašavallan piämiehen virkua toimittaja Artur Parfenčikov, federaliset ekspertit, VF:n ta KT:n Kanšalaiskamarien jäšenet, kanšalaisjärještöjen johtajat, kanšalaisaktivistit ta journalistit. Pyörie-stola-issunnošša käsiteltih kyšymykšie, mit košettih alovehellisien Kanšalaiskamarien roolin vahvistumista šekä vallan ta yhteiskunnan keškenäistä vaikutušta kaupunkin ympäristön kehittämiseh. Šeloštajat esimerkkien avulla näytettih, millä alalla vallan ta yhteiskunnan keškenäini vaikutuš on tehokaš ta millä alalla šitä ei riitä.

Väittely šai startin #ЧТОНЕТАК-aktijošta, mi šamana päivänä oli pietty Maxi- kauppa- ta huvikeškukšen vierellä. Šen tarkotukšena oli kiinittyä kanšalaisien huomijuo kaupunkin ympäristön kehittämiseh. Šuurien #ЧТОНЕТАК-kirjaimien luona ruattih volont’orit, kumpaset kyšyttih kaupunkilaisilta, mi heijän mieleštä on viärin Petroskoissa. Valeri Fadejev ta Artur Parfenčikov niise pistäyvyttih aktijoh ta vaššattih petroskoilaisien kyšymykših.

Fleš-mobin aikana volont’orit kirjutettih yli kahtašatua proplemakyšymyštä, mit ollah aktualiset kuin Petroskoilla, niin ni koko Karjalalla. Kyšymykšien luvettelošša oli teijen paha luatu, šuuret makšut kunnallispalveluista, alovehien šiivuomini, huojennukšet vähävarasilla, korjauškelvottomat talot. Šamoin oli kirjutettu monta yksityiskyšymyštä, esimerkiksi, pakolaisilta.

Aktijon jälkeh volont’orit vietih kaikki kyšymykšet #ЧТОНЕТАК-forumih. Toivottavašti, kaikki ne šuahah ratkaisomista.

Petroskoin #ЧТОНЕТАК-issunto on jo nelläš šamantapani forumi, kumpasie järještäy VF:n Kanšalaiskamari Venäjän eri alovehilla. Šemmosie väittelyjä jo piettih Veliki Novgorodissa, R’azanissa, Jaroslavlissa. Valeri Fadejevin šanojen mukah, šemmosien tapahtumien tarkotukšena on kerätä Kanšalaiskamarin šuojašša alovehen kaikki aktiiviset voimat ta opaštua heitä ruatua yheššä alovehen hyväkši.

Alovehien kunnoštamini ta remonttie vuatijat tiet, eččo- ta volont’oriliikkehet Karjalašša, nuorisoalottehet ta etnokulttuuriset projektit, kanšalaisjärještöjen toiminta ta keškenäini vaikutuš joukkoviestimien kera – näitä ta monie muita kyšymykšie väiteltih forumin ošanottajat.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat