Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuvvet projektit šynnytäh kulttuuriforumiloissa

Kulttuuriforumin juhlalliset avajaiset piettih Piiterin Glinka-kuorokoulušša. // Kuva: Marina Tolstih

Kulttuurišilta-järještön projektipiälikkö Anna Oborina Helsinkistä meinuau tuuvva enši kešänä Kižin šuarella venäjän kieleštä kiinnoštunuita ulkomualaisie.

– Ryhmäššä ei ole yksistäh šuomelaisie, vain šamoin Šuur-Britanijan, Ranškan, Norjan ta Ruočin kanšalaisie. Kižin šuari on valmis ottamah meitä vaštah, Oborina kerto. Iellisenä kešänä hiän oli järještän kulttuurimatan nuorilla, kumpasien vanhemmat oli šiirretty elämäh Karjalašta Šuomeh. Ryhmämatoista oli šovittu eryähäššä forumissa.

Karjalan Šivissyššeuran johtaja Eeva-Kaisa Linna on ollun mukana foorumissa vuuvvešta 2013.

– Monet ollah jo meijän pitkäaikasie yhteistyökumppanija. Tällä kertua meilä oli neuvotteluja eri aseista Karjalan kulttuuriministerijön, Karjalan kanšallisien kulttuurien keškukšen, koulutuškehityšinstituutin ta Taitomusejon etuštajien kera.

Yhteistyö liittyy etnokulttuuriseh ta kanšalliskielien opetukšeh. Kohtehryhmäššä on varhaiskašvatukšen kašvattajie ta opettajie šekä päiväkotien ta koulujen lapšie.

– Arvijoima ta annamma tukie oppimaterialien luatimiseh kouluih ta päiväkotiloih. Opaštajaseminariloissa pakasima esimerkiksi opaššukšen arvijoinnin kriteriloita, arvijointimaterialiloista, no šuomelaini ošapuoli ei kuitenkana vaikuttan misänä miärin opetuššuunnitelmien šiämyštäh, Linna šano.

Karjalan Šivissyššeura on ollun ušeita vuosie mukana kielikilpailuissa Karjalašša. Šen voittajat palkitah Šuomen-matalla.

Enši vuotena šuomelais-venäläini kulttuuriforumi järješšetäh Savonlinnašša. Šen teemana on kulttuurimatkailu.

KŠŠ:n johtaja Eeva-Kaisa Linna on šitä mieltä, jotta Karjalašša hyvin šuatetah paissa karjalua ta šitä pitäy hyövyntyä kulttuurimatkailušša huomattavašti enemmän kuin nyt.

– Kulttuurimatkailun palveluissa pitäy olla enemmän karjalua pakasijie. Šamoin matkojen markkinoinnissa pitäy esittyä šitä, jotta Karjalašša palvellah karjalakši. Monet ei ruohita lähtie matoilla Karjalah šen takie, jotta šielä paissah pelkkyä venäjyä, Linna huomautti.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat