Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjala–Ruočči: arvuamatoin vaihtoloma

L’učana ta Olga tavattih projektin jälkeh ta kerrottih toini toisella vaikutelmieh yllättäväštä lomašta. // Kuva: Kuva otettu L’učana Timbigfamilyn vk.com -nettišivuilta

“Kakši nuorta neičyttä. Kakši aivan erilaista elämäntarinua. Yhellä on komie pohatta elämä, toisella – tavalliset tiukat kyläläisaret. Mitä heilä on yhtehistä? Vain yksi asie – molommat on piätetty yhtyö riski-eksperimenttih. Kolmekši päiväkši hyö vaihetah toini toisen kera paikkojah ta painutah aivan toisenmoiseh tovellisuoh. Kenkänä ei tiijä, mitä heitä vuottau…” – näin alkau federalisen P’atnitsa-TV-kanavan Barišn’a–Krestjanka (karj. Herrašneito–Talonpoikaisnaini) -projektin mainoš. Projektin luatijat luvatah, jotta ohjelman hahmoja vuotetah yllättävät hullunkuriset tehtävät, jännittävä juoni tuou äijän tuntehie kuin iče ošallistujilla, šamoin ni kaččojilla.Tämä projekti on tullun hyvin šuositukši ta šitä kačotah ympäri Venäjyä ta ulkomaillaki.

Vielä viime vuuvven oraškuušša tuli uutini, jotta Kalevalašta šyntysin olija Olga Solovei piäsi tämän projektin ošallistujakši. Ohjelman juonen mukah Olga läksi kolmekši päiväkši Ruočin Göteburgih ta hänen ieštä Kalevalah tuli ruoččilaini laulaja L’učana. Ohjelmua kuvattih oraškuun aikana Kalevalašša ta Ruočissa ta šiitä šuahen kalevalalaiset oli šuurella innolla vuotettu šitä TV-lähetyštä. Ohjelma oli näytetty TV:šša vašta tänä vuotena, 19. pakkaiskuuta.

Myö piättimä kyšellä iče ošallistujilta heijän vaikutelmista, mintäh hyö piätettih yhtyö tähä projektih, mitä mieltä hyö ollah šiitä nyt, kun šuatih nähä kaiken ”šiämeštä päin”, mi painu eniten mieleh, mi miellytti kuvaušprosessissa ta mi ei, šekä mi oli jiänyn ohjelman ulkopuolella.  

Olgan šanojen mukah hiän piäsi projektih aivan šattumalta. Neičyt täytti kyšelyn P’atnitsa-kanavan nettišivuilla ta lähetti šen eikä hiän kovin uškon, jotta šuau šiih vaštaukšen.

– Ka ei šiitä männyn pitän aikua, kun miula kirjutettih ta kyšyttih, haluonko mie tovemmaštah ošallistuo tähä projektih, Olga muistelou. – Šiitä, muutoman päivän piäštä ohjelman luatijat otettih yhteyttä miuh Skypen kautti, kyšeltih miulta lisyä ta vielä parin päivän piäštä miut hyväkšyttih projektih. Miušta oli mukava nähä, mitein še tapahtuu, mie aina tykkyän kuotella mitänih uutta, tuntomatointa, himotti lähtie minnenih matkuštamah ta kaččomah, mitein ne muuvvalla ihmiset eletäh.

Mimmoset ne ollah, laulutähen aret?

Alušta Olgalla šanottih, jotta hiän lähtöy Ispanijah, ka juštih ennein lähtyö ohjelman luatijat oli kiirehešti muutettu šuunnitelmat ta ilmotettih neiččyöllä, jotta hiän mänöy Ruoččih.

Projektin mukah neiččyöt kolme päivyä eletäh toini toisen elämyä, ka kuvauš Ruočissa jatku kakši netälie ta Olga koko tämän ajan oli šielä. 

– Miula ei ollun matašša lämmintä vuatetta, kun ajattelin, jotta mänen Ispanijah, a Ruočissa oraškuušša oli vielä melko kylmä.

Miltä näytti Olgalla laulutähen elämä?

– L’učanalla on oikein kiirehini ta tapahtumapohatta elämä. Hiän äijän ruatau ta rikeneh on matoilla. Hiän šuunnittelou joka päivyä, jotta keritä kaikki luatie. Milma miellytti hänen elämä. Mieki lapšešta šuahen halusin olla laulajana ta esiintyö konserttiloissa ta musiikkivideoissa. Miula on šeukku Anastasija Aničkina, lapšena myö aina hänen kera järještimä konserttija omahisilla: lauloma, tanššima, esittimä taikatemppuja ta muuta šemmoista.

Ohjelman luatijat oli varuššettu Olgalla eri tehtävie, kuitenki hänen mieleštä kaikista vaikein oli viimesen päivän tehtävä, konša hänen piti näyttyä omie näyttelijänerojah ta esiintyö musiikkivideošša:

– Še oli mukava päivä, vaikka tunsinki iččietäni vähän kiušallisekši. Šen lisäkši oli ylen vilu šiä ta miun piti olla hienosešša mekošša. Joutuma ottamah monta uušintaotošta joka kohtaukšešta, ennein kun ohjuaja tyytyväisenä šano: ”I love it! I love it!” Projektissa miula ei miellyttän še, jotta miula ei kerrottu etukäteh mitänä. Kaikki tapahtu spontanisti, äkkie. Ihan paikan piällä šelitettih, mitä miun piti ruatua, ei ollun aikua miettimiseh. Ohjelman luatijat aina yritettih šuaha miut hämmilläh. Hyö tahottih, jotta hahmo näyttäis enemmän tuntehie kameralla. Toičči piti esittyä šitä, mitä mie en vovse tunten, esimerkiksi, šitä, jotta mie en tykännyn ravintolan ruuvvista, vaikka tovella ne oltih ylen makiet.

Vielä yksi kova tehtävä, min läpi Olgan piti männä, oli ruoččilaini hieronta.

– Še oli aivan kova koetuš, šiinä miun ei pitän yhtänä näytellä, emotijot oltih tovelliset kun kävi niin kipiešti, jotta šitä otva šai tirppua.

Kyläelämä pohatan rouvan šilmin

Šilloin kun Olga nautti pohatan laulutähen elämäštä Ruočissa, projektin toini ošallistuja laulaja L’učana perehty Kalevalan kyläläiselämäh – veti vettä hettieštä, kävi kalalla ta opaštu keittämäh kalakeittuo, kokeili iččietäh kyläopaštajan roolissa, tutki kanšallisie perintehie ta äšen kuot’t’eli lypšyä lehmyä.

– Mie olen luova ihmini ta šuoštuen tähä projektih mie läksin eččimäh uušie tuntehie ta luomisintuo. Mie en tietän, minne mie tulen ta mi milma vuottau. Eryähät projektin tehtävät oltih miula šuurena eštienä, kuitenki mie ymmärrin, jotta omalla taholla tulin tähä projektih ta nyt pitäy yrittyä piäššä läpi näistä tehtävistä. Kuvaušaikana Olgan koissa ta pihašša milma šuurešti autto hänen Boss-koira. Še on aivan erikoini ta älykäš koira, ta koko kuvaušryhmä ihmetteli šen näyttelijäneroja. Šilloin kun kuvasima kohtaukšie, kun mie mänen muate, niin koira aina ašettautu venymäh šänkyn viereh, ilmeisešti milma varteiččomah.

L’učanan mieleštä kaikista mukavin ta mielehpainuvin eksperimentti oli enklannin kielen tunti Kalevalan koulušša.

– Kuottelin iččietäni opaštajan roolissa. Še oli mukava. Myö lapšien kera vielä nytki piemma yhteyttä, hyö miula rikeneh kirjutetah netissä viestijä ta mie heilä vaštuan.

L’učana oli kovin ihmeissäh šiitä, mitein rauhallini ta turvallini paikka Kalevala on.

– Tiälä on hyvin vähän rikoštapahtumie. Lapšet voijah myöhäh iltah šuate kävellä pihalla, ihmiset jätetäh autoja auki eikä varata, jotta ne voijah varaštua. Miut šai kovašti ihmettelömäh šeki, jotta monet ihmiset tiälä tultuon vaštah luajitah tervehyön, vaikka hyö ei ni tunneta vaštah tulijua.

L’učana kerto, jotta hiän oli aikasemminki ošallistun monenlaisih show-ohjelmih, kuitenki tämä projekti oli aivan erikoini. Še toi hänellä ylen äijän positiivisie tuntehie ta muisselmie.

– Karjala miun šilmin on ihmehellisen kaunis šeutu, luonnon magija, hyväntahtoset, avoimet ihmiset – še on epyälömättä energijavoiman paikka.

Šanakši L’učana kävi vielä husky-koirien tilalla (tätä ei näytetty ohjelmašša) ta tutuštu, kuin Kalevalašša kašvatetah tämänrotusie koirie.

– Mie lupasin, jotta jonaki talvena tulemma Kalevalah koko perehellä, jotta kuotella koiraval’l’akoissa ajamista. Mie kaikilla yštävillä ta tuttavilla nyt kerron mitein kaunis ta ihana paikka Kalevala on ta šuosittelen kaikilla käyvä kaččomah šitä. Himottais ičenki piäššä vielä kerran käymäh šielä 

Šuuret passipot projektin järještjillä täštä eksepimentistä, mi toi miula niin äijän positiivistä mieltä ta jätti ihanie muisselmie.

P.S. Olen iče kaččon Karjala-Ruočči -ohjelman. Projektin tarkotukšena on näyttyä aivan vaštakohtaset tilantehet: yheltä puolelta pohatta upie kaupunkielämä ta toisualta kyläelämä tavallisine arkineh. Mitä kontrastisempi kuva, šitä parempi. Eikä faktojen tovenperäisyš ole šiinä ohjelmašša etupaikalla. Jännittävä juoni, yllättävät hullunkuriset tapahtumat – tämä on projektin tärkein šeikka, mi vetäy puoleheš kaččojie ta juuri tällä pohjallahan rakennutah hyvin monet TV:n show-lähetykšet. Mie en huomannun lähetykšeššä negativista kuvua Kalevalua kohti, päinvaštoin šiitä tuli enemmän positiivista tunnelmua, konša L’učana kerto Kalevalan eläjistä ta luonnošta.

Kovašti harmitti yksi asie, jotta juonen mukah Olga oli esittän Kalevalan enklannin kielen opaštajan roolin, kumpani pahoin ošuau šitä kieltä. Tuli vähän apie mieli paikallisen koulun ta opaštajien puolešta. En ole iče tämänkaltasien ohjelmien kannattaja. Kuitenki, još otamma huomijoh, mitein šuosittu tämä projekti on, niin ilmeisešti še voit pityä paikkah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat