Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nimenantojuhlat Priäžäššä

Pikku tyttö šai Sofja-nimen. Nimenantoseremonijah keräyvyttih perehen heimolaiset ta omahiset. // Kuva: Uljana Tikkanen

Tämän vuuvven enšimmäini niemantoseremonija Priäžäššä piettih ei siviilirekisteritoimistošša, a Elämä-etnokulttuurikeškukšešša. Tänä vuotena Priäžän siviilirekisteritoimisto täyttäy 100 vuotta ta vuotisjuhlan puittehissa Priäžän siviilirekisteritoimiston ruatajat halutah elävyttyä nimenantoritualin ta käyttyä šen aikana karjalaisie perintehie.

Ennein-vanhah rahvahan uškomukšien ta perintehien mukah pientä vašta šyntynyttä lašta šai näyttyä vain lähisimmillä šukulaisilla. Näin lašta šuojattih šilmäykšeštä. Lapšen kätkyöh pantih vielä šuojakuklani, mi niise šuojeli lašta. Šemmosie perintehie näytetih nimenantojuhlašša, kumpani piettih Priäžän etnokulttuurikeškukšešša. Koko juhlan aikana lapšen pitäy olla anopin yšäššä. Ta viereššä issutah kaikki omahiset. Juhlašša karjalaisen laulun šanoilla pienellä tytöllä toivotettih hyvyä ošua, jotta hiän löytäis hyvän šulhasen, jotta kaikki hänellä olis hyvin ta kaikki vierahat šanottih lämpimie šanoja tytöllä ta hänen vanhemmilla.

Priäžän piirin siviilirekisteritoimiston johtaja Natalja T’amkova kerto: “Viime vuotena myö jo järještimä nimenantojuhlat Vieljärven pereheššä, še oli Karjalan kielen koissa. Myö iče ehotamma vanhemmilla järještyä nimenantojuhlat ta hyvällä mielin myö otamma vaštah vanhempie, kumpaset iče halutah antua lapšilla nimen perintehien mukah. Toivomma, jotta šiitä tulou hyvä perinneh.”

Pienellä tytöllä annettih nimi Sofja, tytön muamo Svetlana ei ošua karjalan kieltä, vaikka hänen tuatto oli karjalaini, vain hänen mieleštä lapšien pitäy tietyä karjalaisie perintehie. “Miula on jo kakši poikua, vain šemmoseh juhlah myö yhtymä enšimmistä kertua, pojilla ta meiläki kaikilla miellyttäy tämä juhla. Mie haluan, jotta meijän lapšet kašvettais ta elettäis Karjalašša, jotta hyö löyvettäis hyvän ruavon ta peruššettais perehie tiälä, Sofjan muamo kerto.

Juhlan järještämiseššä ylen autto Priäžän veteranien neuvošton johtaja Svetlana Merkojeva, hiän onnitteli pientä tyttyö ta šen perehtä: “Tänäpiänä, täššä lämpimäššä koissa, etnokulttuurikeškukšešša annettih nimi pikkaraisella tytöllä, še oli enšimmäistä kertua meilä. Miun mieleštä pitäy aina järještyä šemmosie pitoja ta olkah pienet lapšet, kumpaset šynnyttih Priäžäššä ta kumpasilla annettih nimi entokeškukšešša, aina tervehet ta onnelliset.”

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat