Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kymmenen vuotta perintehie šäilyttäen

Kontupohjan Nuoriso- ta Kulttuurikeškukšen lavalla järješšettih Elämmä Karjalašša -konserttiohjelma, missä esitettih eri kanšojen laulu- ta tanššikulttuurie, kanšallispukuja ta mukavie musiikkišoittimie. // Kuva: Natto Varpuni

Kaupunkin 3. koulušša oli järješšetty tapuamisie Karjalan eri kanšoja etuštajien kanšalaisjärještöjen kera. Kanšalaisjärještöjen etuštajat kerrottih tapuamiseh tulijilla omien kanšojen kulttuurista, istorijašta ta perintehistä.

– Projektin nimi ei ole šattumalta valittu, Karjalan rahvahien yhtevyš -kanšalaisjärještön johtaja L’udmila Davidova kerto, järještö täyttäy tänä vuotena kymmenen vuotta, šamoin kuin ni Karjalašša toimija marilaini Akret mari (Muinoset marit) -ansampli. Myö piättimä yheššä luatie kymmenen hyvyä ruatuo. Yksi niistä on Kontupohjah järješšetty kulttuurimatka.

Tällä hetkellä Karjalan rahvahien yhtevyš yhistäy yli 20 Karjalan kanšalaisjärještyö, auttau niitä tapahtumien järještämiseššä ta esiintyy resurssikeškukšena. Järještön tarkotukšena on Karjalan rahvahien kielien, kulttuurin ta perintehien šäilyttämini ta kehittämini šekä ekstremismivaštasien toimehpitehien järještämini.

Kontupohjan Nuoriso- ta Kulttuurikeškukšešša oli järješšetty Elämmä Karjalašša -konserttiohjelma. Kaččojat nähtih eri kanšojen laulu- ta tanššikulttuurie, kanšallispukuja ta mukavie musiikkišoittimie. Konserttih tulluot niise tuttavuššuttih Karjalan Rahvahan Liiton toimintah. Järještön aktivistit kerrottih Oma Mua -leheštä ta kehotettih tuluamah šitä, juattih rahvahalla venäjänkielisie lehtijä karjalaisista ta Karjalan kieli viiješšä minuutissa -kirjasie.

– Kontupohjašša kiinnoššuš karjalan kieleh ta kulttuurih on erikoisen šuuri, Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei šano, – muutoma vuosi takaperin Kontupohjan piirikirjaštošša oli karjalan kielen kurššija, kumpasissa kieltä opaštu 15 henkie. Šiitä opaštaja oli vaihtan oman piäruavon eikä enyä kerinnyn pitämäh iltasin kielikurššija. Ka Kontupohjan eläjät tahottais jatkua kielen opaššušta. Tämänki kulttuurimatan aikana kirjašton ruatajat kiännyttih KRL:n puoleh ta kyšyttih apuo karjalan kielen opaštajan ečošša.

Kontupohjašša eläjät marilaiset niise tultih kaččomah konserttiohjelmua. Šiinähän oli monta kappalehta marin kielellä.

– Myö tiijämä tarkkah, missä Karjalašša meikäläistä rahvašta eläy ta aina kučumma heitä meijän tapahtumih ta konserttiloih, Akret mari -ansamplin johtaja Alevtina Voitovič šano, – Kymmenen toisešša potenssissa -projektin yhteyveššä myö piemmä šamoin konserttija Segežašša, missä eläy 70 marilaista. Konsertti on šuunniteltu pityä pimiekuušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat