Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini loma teini-ikäsillä

Muasteri-opissa lapšet luajittih kukloja kankahan kappalehista ta kuvottih vöitä. // Kuva: Nina Morozova

Vieraš- ta muamonkielien opaštajien metodisen laitokšen pedagogit yheššä yritetäh peruštua kaikki tarvittavat ehot, jotta koululaisie kiinnoštais kielien oppimini.

– Myö ymmärrämmä, jotta tuntijärješšykšeššä on liijan vähän kielituntija, mieli opaštua lapšie vapuašti pakajamah karjalakši ta šuomekši, korošti šuomen kielen opaštaja Nina Morozova. – Propleman ratkaisuon myö niämmä lisäharjotukšissa tuntien ulkopuolella.

Etnokulttuurisien projektien toteuttamisen aikana koululaiset käyväh Karjalan eri kylih ta paikan piällä tutkitah kielijä – šemmoset matat ollah uutena ta mukavana keinona kielien opaštumisešša.

– Myö järješšämmä koululaisilla erilaisie etnokulttuurisie praktikkoja, kumpaset autetah opaštujie painuo kieliympäristöh, kerto koulun enklannin kielen opaštaja Nadežda Agejeva. – Niin, oli pietty opaššušmatka Kižin šuarella. Šielä koululaiset tutkittih šuarta, valmissettih oppimatkoja enklannin ta šuomen kielellä ta piettih niitä, luajittih stolapelijä šekä tuttavuššuttih venäläiseh kulttuurih. Šamoin lapšet käytih Aunukšen piirin Obžan kyläh, kumpasen eläjät paissah livvin karjalua.

Tällä kertua Karjalaini loma -nimini etnoleiri piettih Petroskoin 2. koulušša 7.–11. pimiekuuta šyyšloman aikana. Leirin toimintah otti ošua 12 koululaista, kumpaset opaššutah 5.–7. luokalla ta tutkitah karjalua tahi šuomie. Nadežda Agejeva ta Nina Morozova valmissettih koululaisilla mukava ohjelma, mih kuulu Karjala on ihmehšeutu -kvesti, kyykkä-pelin ottelu, Karjalaini kanšanpuku -muasteri-oppi, interaktiivini peli Kalevala-eepossan mukah. Eri harjotukšien aikana lapšet luajittih karjalaisie kukloja ta valmissettih linoleumikaiverrukšie, paissettih kalittoja ta tiijuššettih äijän mukavua karjalaisešta folklorista. Šamoin opaštujat käytih oppimatoilla Periodika-kuštantamoh, Kiži-musejoh ta Kanšalliseh kirjaštoh.

”Periodikašša” koululaisie lämpimäšti otettih vaštah ta kerrottih heilä kuštantamon toiminnašta ta painokšista. Opaštujat šuatih tietyä, millä kuštantamo eruou kirjapainošta, mitä mielenkiintoista hyö voijah löytyä ”Kipinäštä”, ”Karjalan Sanomista” ta ”Omašta Muašta” šekä mimmosih kilpailuih hyö šuahah ottua ošua.

– Mie olen varma, jotta Karjalan pohatalla istorijalla ta kulttuurilla on šuuri rooli koululaisien šivissykšeššä. Miun mieleštä 11–13-vuotiset teini-ikäset ollah šemmosešša ijäššä, konša heilä on kaikki mukava ta hyö omakšutah kaikki uuvvet mielipitiet ta tiijot, šano Nina Morozova. – Joka päivä koululaiset kirjutettih omie ajatukšie ta mielikuvija päiväkirjah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat