Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kekri on aika kertuo vuuvven tulokšista

Pruasniekan puittehissa Karjalaisen pirtin pihašša oli järješšetty kyykkäpeli Piäjärven koululaisilla. // Kuva: Anni Vlasova

Kekri oli kaikista šuurin pruasniekka ennein kristillistä aikua. Monet tämän pruasniekan tavat oli šiirrytty Roštuoh ta toisih menoloih. Kuitenki nykyaikahki hyvin šopiu tapa kertuo vuuvven tulokšista, kuin šavon korjuušta, šamoin ni kulttuuripitoloista ta tapahtumista muilla aloilla.

Näin, 19. pimiekuuta šuuri joukko, enimmäkšeh karjalaisie, Piäjärveltä, Sohjanankošelta ta Tungojärveltä keräyvyttih “Karjalaiseh pirttih”. Tapahtumah yhyttih vanhat tutut Šuomen Posiolta Erkki ta Aune-Liisa Ronkkaiset. Hyö šatuttih olomah kyläššä ta mielelläh ošallissuttih pitoh, missa oli tarjolla šuuri ohjelma.

Pakinanvetäjä Anni Vlasova kerto karjalan ta venäjän kielellä “Vienan virran” tämänvuotisešta toiminnašta, karjalan kielen kurššiloista aikuhisilla ta tuntiloista koululaisilla, pakinaklubista ta muista kulttuuritapahtumista.

Tänä šykyšyllä toteutettih projekti, kumpaista kannatti Villiluonnon šiätijö. Marija Kundoz’orva esitti presentatijon šiitä. Projektin puittehissa oli šuatu 100 tuhatta rupl’ua, mit käytettih Tuhkapatunan alovehen kunnoštamiseh. Projektin tulokšena on rakennetut lepopaikat – lehtimaja ta  tulišija, šekä halkoliiteri ta hyyšši.  Lisäkši vejettih ekopolku joven rantua myöten, šiih kuulutah merkit puissa ta kapulašillat pahoissa paikoissa. Ihmiset jo ruvettih šielä käymäh ta levähtelömäh. “Vienan Virta” otti tehtäväkšeh alovehen kunnošša pitämisen.

Juštih näitä aktivistija pivošša vuotti yllätyš – yhellätoista ihmisellä myönnettih kiitoškirjaset ta lahjapaketit. Niijen joukošša talkotöijen jarještäjä ta projektin valmistaja Marija Kundoz’orova, meččätalouven johtaja Šanteri F’odorov, Lidija ta Oksana Logutovit, Tatjana Kovalenko ta Tatjana Anikejeva perehineh, Svetlana Ponomar’ova Danila-poikah kera, Evgeni Nazarenko ta Aleksei Markitantov. Koulun opaštajat Marina Kirilina ta Irina Kurnikova šekä koulun volont’orien johtaja Antonina Zatsepina otettih šuurta ošua, kun kučuttih avukši koululaisie. Hyö niise šuatih lämpimät kiitokšet.

Ennen juhlua “Vienan Virta” kučču koululaisie peluamah kykkyä “Karjalaisen pirtin” pihah, lapšien kera tultih opaštajatki. Šanteri F’odorov johti pelie ta opašti lyömäh kyykkyä. Koululaiset mielelläh pelattih, a pelin jälkeh kaikin juotih čäijyö makeisien kera.

Tänä vuotena kyykkäotteluja oli järješšetty Piäjärven, Sohjanankošen ta Kiestinkin kylissä, kyykkärit käytih Kalevalahki. Tuntuu šiltä, jotta tämä peli tulou vain šuositummakši. Hyvä, kun vielä koulut šuatais kyykkävehkehet ta kyykkäpeli šuatais koulun ohjelmah.

Šeuruavana ohjelmašša oli kertomuš omin käsin valmissetuista ruuvvista. Ruokua stolilla oli eri makuh, ka kerrottih niistä muutomat, tiettäväini karjalakši.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat