Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjala šuomelais-ugrilaisen yhteistyön valošša

Tänä šykyšynä Periodikan rakennukšen enšimmäiseššä kerrokšešša on alotettu remonttityöt, še on enšimmäini aškel mediakeškukšen peruštamiseh.

– Karjalan tašavalta on hyvin aktiivisešti yhtyn šuomelais-ugrilaiseh yhteistyöh, Karjalan kanšallisuš- ta alovehpolitiikan ministerin šijahini Jelena Migunova korošti issunnošša. – Tašavallan šuomelais-ugrilaisie etuštajie toimiu Venäjän šekä kanšojenvälisissä neuvotteluelimissä. Männyönä vuotena on järješšetty monta šuurta tapahtumua kuin Karjalašša šamoin ni šen ulkopuolella.

Varšinki Karjalan ta Tverin alovehen yhteistyö on piäššyn tänä vuotena uuvvella tašolla. Karjalaiset otettih ošua Tverin karjalaiset: 400 vuotta Tverin mualla -nimiseh kanšainväliseh tietokonferenšših oraškuušša 2017 Lihoslavlissa, a šajekuušša Tverin mualla piettih Karjalan kanšallisen kulttuurin päivät. Tämän yhteistyön tärkienä tapahtumana oli allakirjutettu yhteistyöšopimuš Karjalan Aunukšen piirin ta Tverin muan Lihoslavlin piirin välillä. Šopimukšen mukah piirit meinatah kehittyä yhteistyötä kulttuuri-, urheilu- ta matkailualalla. Aunukšen piirihallinnon johtajan Sergei Prokopjevin šanojen mukah piirit jo on pantu tämä työ rattahilla. Enšimmäisie yhtehisie pitoja on jo järješšetty kuin Aunukšešša šamoin ni Lihoslavlissa. Talvikuun alušša tveriläiset ošallissuttih Pakkaisukkojen kisoih Aunukšešša. Tuon tapahtuman puittehissa oli pietty yhtehini lapšien jalkapallo-ottelu.

Monet etnokulttuuriset tapahtumat, šemmoset kuin karjalan kielen kešäkurššit, kanšojenvälini šuomelais-ugrilaisien Suguvastavundu-kyläfestivali, Karjalan šuomelais-ugrilaisen nuorison festivali, on šuatu šuurta šuosijuo ta tultu perintehellisiksi.   

Vuuvvešta 2016 Karjala on yhtyn Venäjän kanšojen kanšallisien kirjallisukšien tukiohjelman toteuttamiseh. Tänä vuotena Moskovašša näki päivänvalon antologija ”Venäjän kanšojen nykyaikaista kirjallisutta. Runouš”, kumpaseh on kovottu Venäjän kanšalliskielillä kirjuttajien runoilijien runoja. Niijen luvušša on Karjalan runoilijienki teokšie, kumpaset kirjutetah karjalan, šuomen ta vepšän kielellä. Enši vuotena tämän ohjelman puittehissa meinatah painua vielä kakši antologijua, kumpasih kuuluu proosateokšie ta lapšien kirjallisutta.

Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerin Sergei Kisel’ovin mieleštä šuomelais-ugrilaisen yhteistyön kehittämisen kannalta tašavallašša on luajittu äijän. Ministeri kuitenki huomautti, jotta venäjänkielisien valtijollisien joukkoviestimien, šamoin kuin ni piirihallintojen pitäis aktiivisemmin tiijottua rahvašta täštä toiminnašta ta mainoštua näitä tapahtumie.

Periodika-kuštantamon toiminnašta 2017 vuotena kerto laitokšen johtaja Natalja Sinitskaja. Laitokšen toimintatulokšet näytetäh hyviltä. Lehtien painošmiärät on pisytty tašolla ta äšen valtijollista tilaušta korkiemmalla. Kuštantamon omat tulotki verraten 2016 vuoteh on kašvettu kahella ta puolella prosentilla. Rakennukšen ylläpitokulut päinvaštoin vähennyttih šen takie, kun melkein kaikki tyhjät tilat oli annettu vuokralla.

Enši vuotena on šuunniteltu noštua palkat kuštantamon ruatajilla nellällä prosentilla. Kuitenki kuštantamon johtajan mieleštä palkkakyšymyš on yhä tärkie ta tarviččou ratkaisuo. Sinitskaja kiänty ministerijön puoleh ehotukšella kehittyä Periodikan toimittajien palkkojen korotuššuunnitelma.    

Tänä šykyšynä Periodikan rakennukšen enšimmäiseššä kerrokšešša on alotettu remonttityöt. Sinitskajan mukah še on enšimmäini aškel mediakeškukšen peruštamiseh. Ideja keškukšen peruštamisešta Periodika-kuštantamon pohjalla on ollun jo pitän aikua hautumašša. Kunnoššetuissa tiloissa meinatah luatie luvento- ta juhlašali šekä kirjašto.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat