Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšalliskielien opaššušohjelmat liitetäh federaliseh luvetteloh

// Kuva: Natto Varpuni

Karjalan, šuomen ta vepšän kielien opaššušohjelmat alkukouluo varoin on hyväkšytty yleiskoulutukšen federalisen opaššuš-metodisen yhissykšen issunnošša. Lähiaikoina nämä ohjelmat liitetäh federaliseh esimerkillisien perušopaššušohjelmien luvetteloh http://fgosreestr.ru/.

Karjalan opaššuš-metodisen yhissykšen piätökšellä šyyškuušša 2016 mainittujen ohjelmien projektit työnnettih asientuntijien tutkittavakši Venäjän koulutušakatemijah. Šitä ennein alovehellisella tašolla oli luajittu ammatillini tietehellis-pedagogini, etnoalovehellini, lingvistini šekä yhteiskunta- tarkaššukšet, kumpasien tulokšina oli annettu myöntehiset ekspertipiätökšet.

Karjalan tašavallan Opaššušministerijön piäspesialisti Natalja Vasiljeva esitti ohjelmat Venäjän koulutušakatemijašša pietyššä issunnošša. Näijen ohjelmien kehittäjinä ollah Karjalan opaššuškehityšinstituutin etnokulttuurišivissykšen keškuš ta Šuomelais-ugrilaisen koulun resurssikeškuš. Ohjelmissa on otettu huomijoh alovehen kanšalliset ta etnokulttuuriset erikoisuot, teksti-ainehisto vaštuau nykysie kielinormija.

Venäjän tietoakatemijan jäšen, filologisien tietojen tohtori, A. I. Gertsenilla nimetyn Venäjän valtijon pedagogiyliopiston uralilaisien kielien, folklorin ta kirjallisuon laitokšen johtaja Sergei Aleksejevič Miznikov omašša asientuntijapiätökšeššä anto opaššušohjelmilla korkien arvoššukšen. Hiän korošti, jotta esitetyissä kouluohjelmissa 1-4 luokkie varoin opetuš rakentuu yhtehisenä kompleksina, missä lapšissa kehitetäh šamanaikasešti kuuntelu-, luku-, pakina- ta kirjutuštaitoja.

”Nämä ohjelmat ollah aivan kokonaiset peruštehellisešti kehitetyt opaššuškompleksit, kumpaset voit ihan epyälömättä liittyä Federaliseh opaššušohjelmien luvetteloh ta käyttyä niitä kaikissa yleiskoulutukšen laitokšissa, missä opaššetah karjalan, vepšän ta šuomen kieltä” – on kirjutettu Sergei Miznikovin asientuntijapiätökšeššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat