Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Riittäykö työtä Kalevalan mualla?

Nuoret Kalevalan piirissä ruatah enimmäkšeh kauppa- ta palvelualalla. Kalevalašša toimija Diksi-kauppa. // Kuva: Kuva otettu vk.com.-nettišivuilta.

Kalevalan piiri oli peruššettu 29. elokuuta vuotena 1927. Tänä vuotena še täyttäy jo 90 vuotta. Entini Uhtuo ta nykyni Kalevala on piirin keškuš. Kalevalatalo- etnokulttuurikeškukšen ruatajat nyt valmissetah valokuvanäyttelyö šiitä, mimmosie laitokšie ennein oli piirissä ta mitä rahvaš ruattih. Vanhempi šukupolvi vielä muistau, kun Kuittijärvie myöten kulettih laivat nuapurikylih, tahi lentokonehella muutomašša tunnissa oli voinun piäššä Petroskoih. Uhutjovella toimi vesivoimala ta koko piirissä kehitty meččäteollisuš ta muatalouš. Kalevalan piirissä nyt eläy 7063 ihmistä. Mimmosie ruatopaikkoja piirissä on?

– Työllisyštilanneh Kalevalan piirissä viime vuosina on ollun melko vaikiena proplemana. Še ei tapahtun äkkie, še on jatkun jo monta vuotta. Šiih on vaikuttan Kalevalan piirin šuurien meččäteollisušlaitokšien lopettamini. Ne oltih Jyškyjärven lespromhosi, Uhtuon ošakeyhtijö ta viimeni huomattava tapahuš oli rajavartijo-ošašton šiirtämini Koštamukšeh, kerto Nemitčenko.

Šen tulokšena on työkykysen väještön ta työpaikkojen miärän vähenömini. Šamoin oštovoimaki on lašken piirissä ta šiitä riippuu še, jotta palvelujen käyttö väheni, šentäh i yksityisyrittäjien luku laškeutu.

– Šuurin proplema on še, jotta työvoima ei vaštua työpaikkoja. Piirih tarvitah liäkärie, opaštajie, kašvattajie päiväkotiloih. Niitä on vähän. Viime vuotena on kyšyntyä on šamoin ammattitaitosih teknikkoih, esimerkiksi šähkömiehih, konemiehih, šohveriloih ta niin ielläh, Nemitčenko jatko.

Mi koškou nuorisuo, niin niitä ei ole niin äijän, kun haluttais, Nemitčenko mainiččou. Ennein kaikkie nuoret ruatah kunnallis- ta valtijolaitokšissa, šekä kauppa-, palvelu- ta meččäalalla. Kalevalan piirin virallini työttömyštašo on kuuši prosenttie, še on kolmella prosentilla korkiempi kuin koko Karjalašša, vain työalalla ollah hyvätki puolet.

– Kalevalan piiri on omituini. Olemma loittona valtatieštä ta rautatieštä, kuitenki meijän ympäri on kaunis luonto ta meilä on šäilyn perintehellini kulttuuri. Šentäh miun mieleštä meilä olis hyvä kehittyä matkailualua, vain šen kehityš riippuu infrastrukturista, kumpani meilä pitäis olla. Enšiksi pitäis šuaha tiet kuntoh, jotta turistit voitais tulla meilä, Nemitčenko šelitti.

Pohjoismuan rahvaš ollah optimistija. Kyläššä ei ole šemmoista šuikehta, mitä tavallah kaupunkiloissa on. Toičči rahvahalta šuau kuulla: ”Myö emmä varaja kriisissie. Še ei piäše kyläh. Järvilöistä šuau kalua ta kešällä mečissä on riittäväšti marjua ta šientä.” Vain, mieli nuoriso šais elyä, ruatua, kašvattua lapšie omalla mualla, pitäy jotta työtilanneh muuttuis.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat