Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

KniiguMelliččä tarjosi lukomista eri makuh ta eri ikäh

Presentatijo oli järješšetty lehistötilaisuš-muotosena, missä lehtimiehet ta pivon vierahat voitih esitellä kyšymykšie kirjojen luatijilla ta julkaisijilla. // Kuva: Olga Smotrova

Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerijön ta Periodika-kuštantamon yhtehini toimehpito, missä esitetäh šitä iellisenä vuotena julkaistuja kirjoja, on tullun hyväkši perintehekši. Viime vuuvvešta alkuan še on šuanun KniiguMelliččä-nimen. Tapahtuma herättäy yhä enemmän eriäikäsien ihmisien kiinnoššušta.

Tällä kertua KniiguMelliččä oli järješšetty lehtitilaisuš-muotosena ta pivon vierahilla oli mahollisuš paremmin tutuštuo kirjauutukših ta niijen luajitih. Periodikan eri lehtien toimittajat šekä tapahtuman vierahat esitettih kyšymykšie, Kanšallisušpolitiikan ministerijön etuštajilla, kirjojen kirjuttajilla, toimittajilla, taiteilijilla šekä julkaisijilla.

Periodika-kuštantamo 2016 vuotena juhli 25-vuotispäivyäh. Juhlavuuvven aikana kuštantamo oli painan 25 uutta kirjua. Puolet niistä oli painettu valtijollisella tuvella ta toini puoli – erilaisien projektien puittehissa tahikka iče tiluajien varoilla. Kirjauutukšien joukošša on tietehellistä ta opaššuškirjallisutta, runoja, kiännökšie, šekä lapšilla tarkotettuja kirjoja. Šuurin oša näistä kirjoista juatah ilmasiksi.

Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerin šijahisen Jelena Migunovan šanojen mukah karjalan ta vepšän kielen oppikirjoilla ta opaššušainehistolla on šuurta kyšyntyä. Eryähien aikasempina vuosina julkaistujen oppikirjojen painokšešta on jiänyn vain monieš kappaleh ta eryähie ei ole enyä vovse.

– Šanakirjat ta oppikirjat ollah kyšytyimpie. Ihmiset ollah valmelehet makšamahki rahua näistä kirjoista, vaikka niitä juatah ilmasiksi, Jelena Migunova lisäsi. – Višših še on hyvä šyy ajatella uušintapainokšien julkaisomista ta esimerkiksi Periodika-kuštantamo vois ottua šemmosen projektin tehtäväkšeh.    

Vepšän kielen tutkijan Nina Zaitsevan mieleštä karjalan ta vepšän kirjakielet ollah kehityšvaihiešša ta šanakirjoja näillä nuorilla kirjakielillä pitäis julkaissa rikenempäh. Oppikirjojen ta šanakirjojen valmistamistyö jatkuu, vuotena 2016 näki päivänvalon uuši karjalais-venäläini venäläis-karjalaini šanakirja livvin murtehella ta tänä vuotena on šuunnitelmissa julkaissa lisyä oppianehistuo karjalan kielen opaštujilla.

Presentatijošša äijän kyšymykšie esitettih lapšien kirjojen luatijilla. Viime vuotena Periodika julkasi viisi lapšilla tarkotettuo kirjua karjalan, šuomen ta venäjän kielillä. Illan aikana oli noššettu vielä äijän muitaki mukavie teemoja: etnografisen ta folkloriainehiston keryämiseštä, piplijateksien kiäntämiseštä ta muuta. Periodikua on totuttu pitämäh kuštantamona, mi painau kirjoja enimmäkšeh Karjalan kantakanšojen kielillä ili karjalan, šuomen, vepšän ta venäjän kielillä, kuitenki viime vuotena kuštantamo oli leventän kielirajojah ta oli painan kirjoja komin, mansin šekä enklannin kielillä.

Presentatijošša esitetyt kirjat ollah kirjapainon puolešta hyvin korkieluatuset ta voijah anšijokkahašti esiintyö jokavuotiseh kirjakilpailuh ta kilpailla Vuuvven kirja -arvošta. Illačun lopušša pivon ošallistujilla oli mahollisuš šuaha ilmasiksi uušie kirjoja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat