Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Matka Kalevalašta Pohjolah alko

Koululaiset piäštih tovelliseh interaktiiviseh teatteriesitykšeh ta heijät kučuttih miellyttäväh matkah, kumpasešša hyö niin kun Kalevala-eepossan šankarit matkuššettih Kalevalan muašta Pohjolah // Kuva: Olga Smotrova

Enšimmäini näyttely-teatteri avautu Kiži-musejon näyttelykeškukšešša. Še on omissettu Kalevala-eepossalla. Näyttelyn korissukšena on käytetty teatteritaijon ilmekkyškeinoja: lavaššukšie, erikoisvalotušta, iänieffektijä.

Kalevalašta Pohjolah -näyttelyššä vierahat voijah ei ainuoštah nähä kummallisie eksponattija. Heilä on mahollisuš matkuštua muinoista Kalevalua myöten, käyvä Louhen taloh, šelailla Lapšien ”Kalevala” -šähkökirjan šivuja, paššauttua karjalaista pukuo, šuorittua ihmehelliset muutokšet, leikkie, piäššä vaikeijen tehtävien läpi, šuaha kiini Hiijen hirven šekä takuo Šampo-melličän.

Uuši näyttely avattih runošanoilla. Lapšilla, kumpaset tultih näyttelyn avajaisih, še oli tovellisena löytönä – ihanko tosieh juuri niin šoitti kantelehta vaka vanha Väinämöini? Koululaiset piäštih tovelliseh interaktiiviseh teatteriesitykšeh ta heijät kučuttih miellyttäväh matkah, kumpasešša hyö niin kun Kalevala-eepossan šankarit Väinämöini, Lemminkäini, Ilmarini matkuššettih Kalevalan muašta Pohjolah Meččolan ta Ahtolan paikkojen kautti.

– Tiälä voit kaikkie liikuttua, kuot’ella ta kačella, a vet tavallisissa näyttelyissä eksponattija ei šua koškie, kerto vaikutelmieh näyttelyn nuori kävijä Ksenija.

Näyttelyn luatijien šanojen mukah, iče runot miärättih šemmosen teatteriluonnon näyttelyllä. Näyttelyn peruštamisen ideja šynty musejošša harjottelujen jälkeh, mit oli omissettu eepossalla. Musejoruatajat huomattih, jotta lapšie kiinnoššetah ”Kalevalan” šankarit ta hyö piätettih esittyä šen muinosen muajilman.

– Meilä himotti avata lapšilla šuurta ta šalaista eepossan muajilmua, jotta heijän ois mukava šuaha tietyä eepossašta, meijän perinnöštä, ta jotta hyö oltais ylpeitä šiitä, šelvitti näyttelyn luatija Natalja Arhipova.

Mitä ennein-vanhah šyötih, mistä keitettih olutta, mitä Šampo-melliččä anto rahvahalla – vaštaukšet näih kyšymykših koululaiset iče löyvetäh näyttelyššä.

Kiži-musejon enšimmäisen näyttely-teatterin valmistamisešša autettih Karjalan kuklateatteri, Tatjana Kalininan Kuklatalo-näyttelyšali, Taitehmusejo, Kanšallini kirjašto. Kaikin yheššä hyö luajittih näyttely puolešša vuuvvešša.

Kalevalašta Pohjolah -näyttelyh voit tuttavuštuo 25. kešäkuuta šuaten Kiži-musejon näyttelykeškukšešša Fedosovan kavulla, 19. Kävijillä järješšetäh mukavie oppimatkoja ta muasteri-oppija. Šen lisäkši leikkihuonehešša lapšie vuottau monta stolapelie, värityštä šekä pieni kuklateatteri.

Näyttelyn vierahien šanojen mukah, heilä šynty yhtevyštunneh, vet još yheššä piäššä kaikkien tehtävien läpi, niin hyvä varmašti voittau pahan.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat