Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etäopaššuš kiinnoššuttau kielen oppimiseh

Neuvošton issuntoh keräyty ihmisie, kumpasie huoleššuttau kanšalliskielien tulovaisuš. Kuvašša pakinua pitäy kieliaktivisti Svetlana Pas’ukova. // Kuva: Maikki Spitsina

Petroskoin pedagogini kolledži ei oltu šattumalta valittu Neuvošton issunnon kentäkši. Kolledžissa jo monta vuotta on opaššettu šuomen kieltä.

Šuomen kielen opaštamini on järješšetty alkeisluokkien opaštajien ammattialalla yhtenä nelläštä vaihtelijašta ammattimodulista. Šuomen kieltä oppiu 16 studenttie, kumpaset nyt opaššutah toisella kurššilla. Heijän opaštaja Anna Barišnikova kerto issunnošša, jotta ammattimodulin ohjelmašša on viisi opaššušainehta: šuomen kieli, Skandinavijan lapšienkirjallisuš, muantuntomuš šekä kirjallisuon ta šuomen kielen opaššantametodiikat.

– Meilä on vähän opaššuštuntija, ka myö staraičemma ruatua niin, jotta šuomen kieli ta kaikki, mi šiih liittyy, jiätäis opaštujien muistih ta voitais tulla heijän tulijan ammatin ošakši. Meijän tarkotukšena on kahen ta puolen vuuvven ajašša niin opaštua studenttija, jotta šuomen kielen tuntiloilla alkeiskoulušša hyö oltais varmat omissa voimissa ta tietoloissa, korošti Barišnikova.

Šiitä Anna Barišnikovan studentit mukavašti kerrotih omašta matašta Šuomeh ta ošallistumisešta Kanšainväliseh yštävyšpäiväh.

Pedagogisešša kolledžissa jo kolme vuotta on aktiivisešti toimin etäopaššušta kannattaja resurssikeškuš. Nyt šen spesialistit valmissetah ta täyvennetäh karjalan ta šuomen kielien etäkurššija. Näitä kurššija voijah käyttyä opaštajat tuntiloih valmistuas’s’a šekä studentit, kumpaset opitah šuomen ta karjalan kielijä.

Resurssikeškukšen metodisti Oleg Jäskeläinen kerto etätehnologijoista ta keškukšen ruavošta. Hänen šanojen mukah, etäopaššuš ei voi olla perintehellisen opaššušprosessin šijalla, ka eryähissä tapahukšissa on hyvin hyövyllini.

Resurssikeškukšen metodisti Tatjana Baranova on livvinkarjalan etäkurššijen luatija. Issunnošša Tatjana Aleksejevna esitti näitä kurššija:

– Nyt on valmehet etäkurššit 1.–4. luokkija varoin, kumpasie mie luajin oppikirjojen mukah. Tällä hetkellä mie valmissan etäkurššija aikuhisie varoin, kumpaset alotetah oppie karjalua. Kurššijen joka teemašša on teorijua, praktiikkua šekä kontrolliruatoja. Mie olen varma, jotta šemmoset etäkurššit autetah ylläpityä kuin lapšien, niin ni aikuhisien kiinnoššušta karjalan kielen oppimiseh.

Šuomen kielen etäkurššien valmistaja Anna Barišnikova kerto omašta kokemukšešta etäkurššien käyttämiseššä. Opaštaja luatiu etäkurššija enši vuoroh avukši omilla studenttiloilla. Ka tänä oppivuotena Segežan Pohjoiskolledžin opaštujat jiätih ilman šuomen kielen opaštajua ta Anna Jurjevna šuoštu opaštua studenttija etäkurššien avulla.

– Etäkurššijen šuurena vikana on še, jotta ei ole elävyä yhtevyttä ta pakinua kielellä opaštajan ta opaštujan kešen. Ka kuiteski täššä tilantehešša etäkuršši hyvin autto studenttija, vet heilä ilmešty mahollisuš lopettua šuomen kielen kuršši, vakuutti Anna Barišnikova.

Karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštamista kannattajan neuvošton issuntoh keräyvyttih šen jäšenet eri ministerijöistä šekä kanšalaisjärještöistä. Šen lisäkši ottamah oppie kollegojen kokemukšista tultih ni kolledžin entiset opaštujat ta opaštajat.

Neuvošton issunnon lopušša šen ošanottajat tultih yhteh mieleh, jotta šemmosie etäkurššija pitäy ehottua käyttyä karjalan ta šuomen kielien opaštajilla šekä studenttiloilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat