Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luomistyön ta vapauten paikka

Koululaisien šyyšlomalla Vuokkiniemen Kylätalo kolmekši päiväkši muuttu Ammattialoveh-art-residenssih. // Kuva: Kuva: vk.com/domderevnivoknavolok

Koululaisien šyyšlomalla Vuokkiniemen Kylätalo kolmekši päiväkši muuttu Ammattialoveh-art-residenssih. Noin 20 opaštujua Koštamukšešta ta Vuokkiniemeštä kokenuijen muasterien joholla huomenekšešta iltah šuaten kuvottih, merkattih, šahattih, höylättih… Toisin šanoin, luotih käsitöitä.

Projekti šai granttikannatušta Federalisen nuorison aseita hoitajalta toimistolta. Leirin järještäjinä oltih Sreda-kulttuurikehityškeškukšen ruatajat Vuokkiniemen eläjien avulla. Projektin art-neuvonantajiksi tultih Severija-kanšalaisjärještön jäšenet.

Ammattikoulun pitopaikka ei valittu šattumalta. Kylätalošša on kankašpuita, ompelimo, puušepän veršta šekä monta tilua vaikka mimmosien idejojen toteuttamista varoin. Ta Vuokkiniemen kylä šen omaluatusen koloriitin ta pohatan istorijan kera parempi paššuau šemmosie projektija varoin, mitä kaupunki.

Ammattialoveh-projektin spikeri, Petroskoin journalisti ta pedagogi Irina Rinkevič kerto, jotta hänen tarkotukšena oli auttua koululaisie löytyä oma luomisideja. Šiitä muasterit-opaštajat tuttavuššutettih koululaisie eri tehnikkoih ta autettih toteuttua heijän šuunnitelmie.

Leirin lopušša lapšien piti esittyä näyttelyh valmehie käsityöruatoja. Valitun tehnikan mukah koululaiset ruattih yksinäh tahi yhissyttih pienih, kahen–kolmen henken, ryhmih.

Kaikista hälysimpänä paikkana oli tietyšti puušepän veršta. Šiinä ruattih kuin pojat, niin ni tytöt, a opaštujien apulaisena oli puušeppä Julija Zaitseva.

A kuvontaverštahašša ta ompelimošša oli hyvin hil’l’aista. Äšen omien opaštajien – disainerin Lada Dimkinan ta vuokkiniemiläisen käsityömuasterin Vera Materon – kera tytöt paistih čuhuttamalla. Ka täštä kaikešta ilmapiiri tuntu vielä mukavammalta.

Mainičen, jotta koululaisien melkein kaikki luomistyöt oli šivottu Vuokkiniemeh, šen istorijah ta perintehih. Šitä varoin, jotta eläytyä šyvällisešti Vuokkiniemen kaunehutta, leirin alušša projektin ošanottajat käveltih kylyä myöten šekä tuttavuššuttih musejon esinehih.

Ammattialoveh-art-residenssin viimesenä päivänä projektin ošallistujat ta Kylätalon vierahat šuatih kačella ta arvoštua käsitöijen näyttelyö. Kaikin tovissettih, jotta lapšien työt hyvin šulauvuttih Kylätalon musejon ekspositijoh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat