Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kuitin kala” yhisti kyläläisie

Pyhäpäivän huomenekšella kaikki kalaštajat keräyvyttih Kuittijärven rannalla, missä šuatih kaikki ohjiet. Šen jälkeh alko iče kilpailu. // Kuva: Vitali Nikulin

Kilpailupäivän huomenekšella kaikki kalaštajat keräyvyttih Kuittijärven rannalla, missä ilmottauvuttih, šuatih ohjiet ta liput jiäloukkojen merkittämistä varoin – kaikki oli järješšetty šiäntöjen mukah. Talvikalaššukšen harraštajie neuvo Valtijollisen pienikokosien laivojen tarkaššušvirašton tarkaštaja Nikolai Gurtov. Yhekšältä joukot hajauvuttih miärätyn vesialovehen jiätä myöten ta kilpailu alko.

Kilpailukalaššukšeh otti ošua yhekšän joukkuo, jokahisešša oli kolme–nellä jäšentä. Kolme joukkuo etušti kylän lohiyrityštä: “Kala ja marjapojat”, “Veteranit” ta “Ruškie-eväset”. “Kyyrölä”, “Timoška” ta “Nadežda” oltih perehjoukkoja, a “Vovka” ta “Ruhtinaš” – yštävien joukkoja. Šen lisäkši kilpailuh ošallistu kyläläisien ta tulipalomiehien yhtenäini Griša-joukko.

Kuni kalamiehet kalaššettih Kuittijärven jiällä, rannalla piettih kilpailuja, lapšet tanššittih ta kisattih, kaikin valmistauvuttih šuureh juhlah. Kala ja marjapojat -yritykšen toimittajat koptittih lohta ta suarittih kalua, a Niina ta Šanteri Lesoset keitettih uuhhua ta samovuaračäijyö.

Kello 13 vaipunuot, ka tyytyväiset kalaštajat myöššyttih. Arvoštelijat V’ačeslav Guščin ta Pavel Garmujev ilmotettih kilpailun voittajien nimet.

Kolmannella paikalla piäsi Vovka-joukko, kumpani pyyti 1,41 kiluo kalua nelläššä tunnissa.

Kumpiki Veteranit- ta Ruškie-eväset -joukkoloista šai šaman verran kalua – 1,8 kiluo. Ka šentäh kun Veteranit-joukošša oli kolme jäšentä, a “Ruškie-eväsie” oli nellä, niin enšimmäini paikka oli annettu “Veteraniloilla”.

Kaikista šuurimman kalan – 23-šenttisen šären – pyyvvettih Timoška-joukon kalaštajat. Ruškie-eväset-joukko šai pienimmän kalan – kuušišenttisen kiiskin. A kaikista kreatiivisemmakši kalakši oli kačottu 14-šenttini hauki ta lahjan šai Kyyrölä-joukko.

Talvikalaššukšen kilpailujen järještäjänä oli Vuokkiniemen Kylätalo.

– Kuitin kala -kilpailu on enšimmäini šuuri toimenpito, kumpasen järještäjänä on Kylätalo yheššä Koštamukšen Sreda- kulttuurikehitykšen keškukšen kera, korošti Kylätalon johtaja Julija Filippova. – Tämän vuuvven pakkaiskuušša Koštamukšen Kulttuuri-musejokeškuš lopetti toiminnan ta Kylätalo nyt virallisešti kuuluu Sreda-keškukšeh. Kylätalon uuši kollektiivi alko ruatua vašta tuiskukuušša ta myö heti piättimä, jotta meijän toiminnan piäšuunnakši tulou vuokkiniemiläisien yhissyš ta šopu. Šentäh ni Kuitin kala -juhlah valmistuas’s’a myö staraiččima vetyä yhtehiseh työh kylän kaikki laitokšet. Kyläläisien šanojen mukah, meijän onnistu luatie pruasniekka kaikilla.

Julija Filippova passipoičči Kala ja marjapojat -yritykšen johtajua Vladimir Prohorovie ta yritykšen kaikkie ruatajie avušta juhlan valmistamisešša. Šamoin hyvin autettih Vuokkiniemen tulipalomiehet ta monet kyläläiset.

Pruasniekan vierahat kiitettih toimenpivon järještäjie ta sponssorija, ta toivottih, jotta Kuitin kala -kilpailušta tulou Vuokkiniemen jokavuotini hyvä perinneh.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat