Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muajilman kaunehuš lapšien šilmin

Tatjana Vasiljeva vetäy harjotušta kuvataitehkerhošša. // Kuva: Uljana Tikkanen

“Kalevalan mualla on šyntyn äijän taitavie ihmisie, meijän kuvataitehkerho auttau šemmosie ihmisie kehittämäh omua taituoh.” Näitä šanoja taitehkerhon johtaja Tatjana Vasiljeva oli toistan muutoman kerran meijän pakinan aikana. Hiän on ylpie omista opaštujistah ta mielelläh muistelou šitä, mitein šuuri ilo oli kaikilla, konša Kalevalan piirissä avattih kuvataitehkerho.

– Šilloin vain Jyškyjärven keškikoulušša toimi mualauškerho, mie nävin kuin lapšilla miellyttäy harjotella šielä ta piätin, jotta pitäis šuurentua kerho koko Kalevalan piirin alovehella, Tatjana muistelou.

Enšimmäisenä taitehkerhon opaštajana oli Vladimir Povolotski. Hänen kera miän ei onnistun näkeytyö, kuvataitelija parantu tauvin jälkeh. Vladimir Povolotskin  mualuamat taulut korissetah Jyškyjärven koulun šeinie ta lapšilla niisi himottais opaštuo piiruštamah kaunehešti.

– Miun vanhemmat šuatetah kaunehešti piiruštua ta miula miellytettih Vladimir Povolotskin taulut, šentäh piätin lähtie kuvataitehkerho. Muissan, jotta enšimmäisellä oppitunnilla hiän opašti milma valiččomah ta šekoittamah värijä, še oli miušta oikein mukava. Olen jo kahekšan vuotta piiruštan, kerto Jyškyjärven koulun 8. luokan opaštuja Ivan Lukin.

Kahekymmenen vuuvven aikana Tatjana ta Vladimir joka netäli on käyty Kalevalah ta Borovoih opaštamah lapšie näkömäh muajilman kaunehutta ta mualuamah šitä. Taulut ollah eri teemoilla: šuarnat, avaruš, šota... Vain lapšien miellyttävinä teemoina ollah luonto ta oma kylä. Šemmoset ruavot oli voitettu monissa kilpailuissa. Kerhošša harjottelou monta lašta, kumpaset on šuatu presidentin ta tašavallan stipentija, on šemmosieki, ket on jatettu piiruštamista ammattitašolla.

– Myö elämmä pienissä kylissä ta pitäy auttua lapšie kehittyä iččietäh, jotta hyö šuatais mäneššyštä. On tärkietä nähä muajilmašša kaunehutta, še muuttau jokahisen ihmisen elämän paremmakši, Tatjana Mihailovna koroštau.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat