Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ilman kyykkyä ei ole lykkyö

Kilpailun voittajat urheilumal’l’at ta diplomit kiäššä. Piäjärviläiset koululaiset ollah ruškeissa paitoloissa. // Kuva: Natto Varpuni

– Kilpailuih otti ošua 13 joukkuo (52 lašta) Karjalan šeiččemeštä piiristä, kilpailujen piäsutja Vera Ivanova kerto. – Koululaiset pelattih lapšien šiäntöjen mukah. Kyykkäkenttä oli kolme metrie levie ta 12 metrie pitkä (aikuhisilla varoin kenttä on viisi metrie levie ta 20 metrie pitkä) ta i kyykkie lapšikentällä on vähemmän – vain 20 kappalehta ili 10 kyykkäparie (aikuhisilla niitä on 40 kappalehta yheššä čerissä).

Projektin rajoissa julkaistih metodista ta opaššuškirjallisutta šekä karjalais-venäläini pakinašanakirja, kuvattih venäjänkielini kyykkäopaššušvideo, mi on pantu kaikkien kačottavakši internettih, šuattih valmehekši kyykkävehkehet, kumpasie juattih Karjalan kahtehkymmeneh kouluh. Vuuvven 2017 talvikuušša piettih opaššušseminari liikuntakašvatukšen opaštajilla ta šen jälkeh opaštajat iče ruvettih opaštamah lapšie peluamah kyykkyä ta valmistamah koululaisie kilpailuih.

– Miun mieleštä projekti onnistu, on varma KRL:n johtaja Natalja Vorobei. – Projektin tarkotukšena on levittyä karjalaista kyykkäpelie ta šuaha nuorta polvie KT:n kyykkäliiton jäšenien rivilöih. Petroskoissa järješšetyt koululaisien kilpailut oltih lapšilla hyvänä šyynä innolla ta šiännöllisešti harjotella urheilukentällä šekä parantua omua kyykkäneruo. Vet jokahini tahtou tulla voittajakši.

Kilpailut piettih Petroskoin 13. lysejon urheilukentällä. Projektin yhteyveššä tällä kentällä oli tuotu jyrietä čuuruo ta šiitä pelto oli tašotettu tašotušautolla. Tämä ruato makšo 150 000 rupl’ua. Nyt petroskoilaiset kyykkäjoukot pietäh harjotukšie tällä uuvvella kentällä ta i lysejon opaštujatki pelatah täššä jalkapalluo.

– Valitettavašti Petroskoissa ei ole nyt yhtäkänä kunnon kyykkäkenttyä, missä meijän joukot voitais rauhašša harjotella ta missä myö voisima pityä kilpailuja, KT:n Kyykkäliiton johtaja Jevgeni Karakin šano. – Petroskoilaiset kyykän peluajat harjotellah ken missäi kaupunkissa ta aina ollah šopivua kyykkäkenttyä eččimäššä. Lähiaikoina myö meinuamma kiäntyö KT:n urheiluministerin puoleh pyynnöllä rakentua Karjalan tašavallan 100-vuotisjuhlakši gorodki- ta kyykkäkompleksi, mi vaštuais Kanšainvälisen Kyykkäliiton vuatimukšie ta missä myö voisima kehittyä kyykkyä korkiemmalla tašolla ta pityä Koko Venäjän ta kanšainvälisie kyykkä- ta gorodkikilpailuja.

Pualikka käteh, kyykkä kouluh -projektin kyykkäkilpailujen voittajakši tuli Louhen piirin Piäjärven koulun joukko. Toisella šijalla piäsi Kontupohjan piirin Hirvakšen koulun joukko, kolmannella šijalla tuli Kontupohjan piirin Sunan koulun joukko.

Projektin järještäjät ta kilpailujen sutjat onnitellah voittajie ta toivotetah kaikilla kyykän peluajilla lykkyö ta uušie šuavutikšie kyykkäkentällä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat