Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieltä ta kulttuurie eistämäššä

Karjalan kielen iltakurššijen opaštujat ošallissutah KRL:n toimintah ta hyvällä mielin esitetah karjalaista kulttuurie eri tapahtumissa. // Kuva: Natalja Vorobei

Kilpailun rahavarat ollah 11 513 200 rupl’ua. Kilpailuh oli työnnetty 49 projektianomušta. Kannatušta šuahah 32 projektie. Tavan mukah kilpailušša on muutoma nominatijo: Karjalan on erikanšojen yksimielisyön aloveh, Kanšalaisjärještöjen sosialisen toiminnan kehittämini, Meijän kantatuattojen mua, Vienanmereltä Onegah šuaten, Šuomelais-ugrilaisien kanšojen yhteistyö.

Kilpailun voittajien joukošša on EHO -kanšalaisjärještöjen yhissyš, kumpani šuau Pohjoni muoti -projektin toteuttamiseh noin 500 000 rupl’ua. Järještö yhistäy Karjalan käsityömuasterija ta šuunnittelijie ta vahvistau heijän yhteistyötä jo kolmatta vuotta ta tämä ruato on jo antan hyvie tulokšie.

Meijän kantatuattojen mua -nominatijošša on 11 voittajua. Ne šuahah omien projektijen toteuttamiseh yhteheš nellä miljonua rupl’ua. Kannatukšen šuajien joukošša on Karjalan vanhimpie kanšalaisjärještöjä Karjalan Rahvahan Liitto, Uhut-šeura, Aunukšen karjalaiset, šekä nuorempie järještöja kuten Itämeren-šuomelaisien kanšojen liiga, Vieljärven “Karjalan Kielen Kodi”, Veškelykšen “Oma liesi” ta Petroskoin “Karjalan lyydiläiset”.
– Karjalan Rahvahan Liiton ”30 vuotta yheššä” -projektin tarkotukšena on tuuvva esillä järještön 30-vuotista toimintua ta yhistyä karjalaisie eri puolilta Karjalua, järještön johtaja Natalja Vorobei šano, – tulijana vuotena KRL täyttäy 30 vuotta, nin meijän mieleštä on kiinnitettävä ihmisien huomijuo järještön toimintah ta karjalaisen kanšallisliikkehen istorijah. Projektin rajoissa kannatamma karjalan kielen kurššien toimintua, järješšämmä matkoja karjalaiskylih, luajimma KRL:n istorijalla ta nykypäivällä Myö karjalaiset -omissetun mobiilinäyttelyn, julkaisemma tutkija Jevgeni Klementjevin valmistamien dokumenttijen ta materialijen kokolelman nimeltäh Karjalaini kanšallisliikeh. 3. oša. Radikalini šiipi, järješšämmä Petroskoissa Karjalaini kruuga -aktijon, šuamma valmehekši Jyškyjärven kylän Dobrininin kavun 52 karjalankielistä nimitauluo. KRL jatkau omua perintehellistä työtä alaošaštojen kera yheššä šekä rupieu eččimäh karjalaisen kulttuurin ta kielen šäilyttämisen uušie keinoja ta muotoja.

Tulija 2019 vuosi on nimitetty Kanšainvälisekši kantarahvahien muamonkielien vuuvvekši. Tämän statussan yhteyveššä on ylen tärkietä kannattua kanšalaisjärještöjä, kumpaset ruatah kantarahvahien kielien ta kulttuurien alalla ta kumpaset kehitetäh šuomelais-ugrilaista yhteistyötä.

Kanšallisušpolitiikan ministerijö onnittelou kilpailun voittajie ta kiittäy kaikkie kilpailun ošanottajie aktiivisešta kanšalaismieleštä ta tahošta kehittyä kanšalaistoimintua Karjalan Tašavallašša. Tarkempua tietuo kilpailun voittajista šuau lukie ministerijön saitilta: www.nationalkom.karelia.ru/.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat