Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuokkiniemen aapini

Vuokkiniemen aapini -kirjasen presentatijoh tuli kylän Kataja-kollektiivi, kumpasen artistana on ni opaštaja Tatjana Tupina (takarivissä kolmaš vaš.), Vuokkiniemen koululaisie ta vierahie Koštamukšešta. // Kuva: Kuva otettu T. Tupinan kuva-arhiivašta

Šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän vuuvven rajoissa Vuokkiniemen koulušša jo oraškuušša ilmešty mielenmukani Vuokkiniemen aapini -kirjani. Še valmissettih opaštaja Tatjana Tupina ta alkeiskoulun piäštökkähät, nykyset viiješluokkalaiset.

“Vuokkiniemen aapini” on kuin pieni tietošanakirja. Šiinä venäläisen kirjaimikon joka kirjaimella löytyy kiinnoštava kertomuš karjalaisen kylän elämän eri puolista. Niin, lukija šuau mukavie tietoja Vuokkiniemen vanhoista aittoloista ta Kylätalošta, Kalevala-eepossašta ta šen šankariloista, folklorista ta magijašta, pruasniekoista ta perintehistä, kylän istorijašta ta nykypäiväštä.

Šain tietyä “Aapisešta”, konša kävin kyläh talvikuušša. Kyšelin Tatjana Tupinalta, mitein ilmešty kirjasen ideja ta mitein jatku ruato.

Oman kertomukšen Tatjana Väinövnä alotti Karjala: šeutu, kumpasešša mie elän -oppikurššista, kumpani on Vuokkiniemen koulušša. Opaštajan mieleštä, še ei ole kovin hyövyllini lapšilla, šentäh kun šiinä on liijan vähä ainehistuo, kumpani koškou juuri kotišeutuo šekä on vähän niitä teemoja, kumpasih tätä ainehistuo vois lisätä.

– Mie olen varma, jotta parempi ois, još puolet teemoista ois annettu šuunniteltavakši opaštajalla, koroštau pedagogi. – Niin vois pityä tuntija paikallisen ainehiston mukah – mitä myö niämmä joka päivä, tunnemma šielulla ta mitä meijän pitäy šäilyttyä.

Šitä varoin, jotta luatie oma kylä lähemmäkši lapšilla, jo enšimmäiseštä luokašta alkuan koululaiset Tatjana Tupinan kera toteutettih Miun heimolaiset Šuuren isänmuallisen šovan vuosina –projektie, kerättih ainehistuo ta valokuvija.

– Vuokkiniemen aapini -kirjasen ideja šynty vuotena 2013. Šinä vuotena myö juhlima Vuokkiniemen koulun 155-merkkipäivyä ta valmistima juhlakši Vuokkiniemi-kirjasen. Šiih kokoelmah kuulu äijän ainehistuo koulun ta kylän istorijašta, kumpaista keräyty koulušša vuosien mittah.

Vuosi 2017 oli merkillini Vuokkiniemellä – še oli valittu Šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Kilpailun tulokšet ilmotettih jo vuuvven 2016 kešällä ta Tatjana Väinövnä kekši järještyä koululaisien kera ”Matkoja kylän männyöh aikah”. Kahešša vuuvvešša hyö piettih monta šemmoista tuntie ta kerättih riittäväšti erilaista materialie.

– Kirjasen ideja jo monta vuotta eli miun piäššä ta nyt myö koululaisien kera piättimä painua ošan kerätyštä ainehistošta eri kokoelmana. Lapšet juštih opaššuttih nellännellä luokalla ta tahottih luatie šemmoni lahja alkeiskoulun lopukši ičellä ta koululla.

Piiruššuštuntiloilla koululaiset opaštajan Galina Melehovan joholla piiruššettih kuvija eri kirjaimih. Šamoin kirjani on korissettu valokuvilla. Vuokkiniemen aapini -kirjani on painettu Mujejärven kirjaštošša.

Kirjasen presentatijoh tuli runoilija Sergei Vdovitsinin Koštamukšešta. Hiän kirjutti monta runuo Vuokkiniemeštä šekä runoja lapšien piiruššukšien mukah, kumpasie lapšet luvettih tilaisuošša.

Nyt “Aapini” kertou Vuokkiniemen eläjillä ta vierahilla kylän šalaisukšista. A koululaisilla šemmoni projektitoiminta enšimmäiseštä luokašta alkuan varmašti auttau aikuhisešša elämäššä, esimerkiksi, kuršši- ta diplomitöijen kirjuttuas’s’a, eri ainehiston keryämiseššä, šekä opaštau heitä tykkämäh ta kunnivoimah omua kotikylyä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat