Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieltä eri-ikähisillä kautta muan

Ohjelman piäšuuntana on karjalan kielen opaššukšen eistämini ta kehittämini. Šen puittehissa 2018 vuuvven aikana on šuunniteltu šuurta toimintua. Vuuvven tärkeimpänä projektina on karjalan kielen kouluopetukšen käynnistämini šekä opetukšen kehittämini nykyajan vuatimukšien mukah.

– Tahomma šuaha karjalan kielen opetušta ošakši kouluopetušta, eikä pelkäštäh kerhotoiminnakši. Karjalan kielen opaššuššuunnitelmua ei ole vielä hyväkšytty, ka tavoittehena on opaštua karjalua šamah tapah kuin šuomen kieltä opetetah toisena ta vierahana kielenä. Opaššušta olis alukši 1-2 tuntie netälissä, ka kielioppimista vois tukie antamalla lapšilla koulutuntien lisäkši šamoin kotiopetušta tahi etäopetušta, elävytyšohjelman koordinattori Heini Karjalainen kommentoi.

Kouluopaššukšen lisäkši karjalan kielen ta kulttuurin opaššušryhmie meinatah peruštua päiväkotiloih. Šitä pačči halukkahilla järješšetäh kieli- ta musiikkikerhotoimintua iltasin tahi šuovattoina, a paikallisien kirjaštojen pohjalla ruvetah pitämäh lukomistuntija, kumpasih voijah yhtyö kuin nuoret šamoin ni vanhatki.

Kielen oppimista on tarkotuš järještyä aikuhisillaki, esimerkiksi karjalan kielen kerhoja luuvvah ortodoksisen šeurakunnan šekä paikallisien karjalaisjärještöjen pohjalla. Kieli- ta keškuštelukerhoja peruššetah hoitolaitokših ta vanhojenkotiloh.

– Kielen elävytyštoimintua varoin valmissetah erilaista materialie: tietokirjoja, karjalankielistä kaunokirjallisutta, iänikirjoja. Näitä materialija juatah avukši karjalaisih perehih, alovehellisilla järještöillä ta kerhoilla šekä karjalan kielen opaštajilla. Uušie opaššušmaterialija ta oppiohjehie julkaissah Karjalan Kielen Šeuran uuvven avoimen verkkokirjašton šivuilla (www.karjal.fi/avoinkirjasto), Heini Karjalainen kerto.

Kirjallisuon lisäkši meinatah valmistua muutaki nykyaikaista apuvälinehtä ta ainehistuo: šarjakuvie, videoita, iänilevyjä.

Projektissa ruatau yksi täyšpäiväni rautaja, koordinattori Heini Karjalainen, ka työtä löytyy monilla kiinnoštunuilla.

– Projekti tarjuou ruatuo vapailla ruatajilla, esimerkiksi opaštujilla, opaštajilla ta tutkijilla. Karjalan Kielen Šeura kuččuu yhteistyöh kaikkie karjalan kielen elävyttämiseštä kiinnoštunuita: karjalaisšeurojen jäšenie, karjalaisie perehie, opaštujie, opaštajie, tutkijie, poliitikkoja, šekä kaikkie niitä, kumpasien šyväin šykkiy karjalakši.

Karjalan Kielen Šeura mielelläh ottau vaštah uušie kielenelävyttämiseh liittyjie idejoja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat