Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Unohettujen kylien lapšet

Myö olemma runonlaulajien jälkiläisie -tapuamisen ošanottajat paistih omista kotikylistä. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Toimenpitoh otettih ošua ihmiset, kumpaset šyntyperäsin ollah Kalevalan piirin likvitoituista ta hävitetyistä kylistä.

Enši asiešša pakina koški Vienan Karjalan kaikista tunnetuimpie ta šuurimpie kylie – Alajärvie, Latvajärvie, Kivijärvie, Akonlahta. Viime vuosišuan 60-80-vuosina rajavyöhykkehen levennykšen ta perspektiivittömien kylien likvitoinnan kaušina nämä kylät oli pantu kiini, a niijen eläjät oli väkisin šiirretty piirin toisih pos’olkoih.

Šitä iellisinä vuosina, 1990-luvun kešeltä alkuan, hyllättyjen kylien eläjät perintehellisešti keräyvyttih kešällä omien kotikylien palopaikoilla. Hyö kerrottih omie muisselmie ta käytih vanhoilla kalmismailla kantatuattojen hauvoilla. Onnakko viime vuosina, rahaproplemojen ta toisien šyijen takie, nämä matat unohetuih kylih pikku hil’l’ua loputtih. Nyt hyllätyistä kylistä šyntyperäsin olijat ihmiset keräyvytäh piirikeškukšešša Uhut-šeuran projektin rajoissa.

Vanha šukupolvi, mi eli likvitoituissa kylissä, jo šiirty tuonilmasih. Ka heijän jälkiläiset, kumpasien lapšušaika mäni vielä elävissä kylissä, pietäh omana velvollisuona jatkua tuattojen ta muamojen perintehie, tavata omakyläläisien kera ta muissella männyttä aikua. Kalevalan piirissä tunnetut ihmiset Nina Zubanova, Aleksandr Ležojev, Galina Lehtovaara, Valentina Kovalenko ta Nadežda Vasiljeva – kaikin hyö ollah unohettujen kylien lapšie. Ta heijän aktiivisen toiminnan avulla muisto näistä kylistä šäilyy.

Tapuamisešša hyllättyjen kylien eläjät kerrottih omien kotikylien männyöštä ajašta, niijen kukinta-ajašta, arkielämäštä ta tukehtumisešta. Šamoin hyö paistih šiitä, jotta on hyvin tärkietä šiirtyä nuorella šukupolvella noita luonnontietoja, karjalaisien kulttuurin, perintehien, elämäntavan ošua. Moušot tulou vielä aika, konša unohettujen kylijen lapšien jälkiläiset lähetäh omien vanhempien pienellä kotimualla, jotta elvyttyä kaikki še, mi oli šyyttä unohettu ta hyllätty neuvoštovallan kautena.

Myö olemma runonlaulajien jälkiläisie -tapuamisen lopušša kaikin tultih yhtehiseh valokuvah ta šiitä juotih čäijyö makeijen karjalaisien kalittojen kera, kumpasie paissettih Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ruatajat ta kumpaset tultih jo perintehellisiksi kaikissa šamanmoisissa toimenpivoissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat