Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Il’l’anpäivän ohjelman yllätykšie

Šoutovenehien regatan avajaisissa oli esitetty restauroitu 14-paikkani Elias-veneh. Šiinä šoutuas’s’a paikallini Kataja-ryhmä laulo Valentina Saburovan Vuokkiniemi, vanha kylä -laulun. // Kuva: Vitali Nikulin

Kylänpäivän pruasniekka keräsi rahvašta Karjalan eri piirilöistä, Moskovašta ta Šuomeštaki. Toimenpivon järještäjät tarittih vierahilla perintehellisie lauluja, tanššija, kilpailuja, käsityöjarmankkoja, karjalaisie kostitukšie.

Jo huomenekšešta Kylätaloh keräyvyttih nuoret šakinpeluajat. Šakkikilpailun veti lapšien valmistaja Sergei Zarukin. Kaikki urheilijat šuatih lahjoja šakkikerhon avuštajalta, Karel’ski okatiš -kombinatin geologiruatojen ošaštolta.

Juhlaohjelman huippukohakši tuli šoutovenehien regatta, kumpaista enšimmäistä kertua piettih Ylä-Kuittijärven vesialovehella. Šen tarkotukšena oli rahvahan venehrakennušperintehien aktualisointi, tervehien elämäntapojen popularisointi ta vesiturismin kehittämini.

Vuokkiniemi on vanha runonlaulajien kylä. Tiälä vielä lauletah lauluja, kumpaset on šäilytty karjalaisien mieleššä. Esimerkiksi, joikuja aina laulettih järven rannoilla ta kučuttih rahvašta pruasniekkah. Niin ni venehkilpailun avajaisissa Kajahuš-folkloriryhmän solisti Polina L’ogkaja esitti yhen šemmosen joijun Kuittijärven rannoilla.

Kuitin regattah ilmottautu kolme joukkuo. Heijän piti šoutua šuaren ympäri mahollisimman lyhyöššä ajašša. Kahen minuutin intervalilla venehet toini toisen peräh lähettih rannašta.

Ennein starttie regatan plahoslovi Pyhän Il’l’an kirikön pappi Andrei. Arvoštelijajoukon jäšen, 64 parallel -nettijulkaisun piätoimittaja Grigori Vojevodin muissutti ošanottajilla ta kerto kaččojilla kilpailun šiäntölöistä. Šamoin hiän korošti, jotta tunnettu Kižin regatta niise alko kahešta-kolmešta veneheštä.

Konša venehet lähettih rannašta, tuli šelvä, jotta hairivošša ne alettih kiertyä šuarta vašemmelta puolelta eikä oikielta, kuin oli šanottu šiäntölöissä. Šama virhe oli kaikilla joukkoloilla, ka niin vet šynnytähki uuvvet perintehet.

Enšimmäisinä Pulikka-venehellä piäštih loppuh kakši prihua, Maksim Boldirev ta Bogdan Lourens, kumpaset startattih viimesinä. Toisena tuli Mis Rubl’ovki -veneh ta šen miehistö Jelena ta Vladimir Kirillovit. Julija Filippovan ta Pentti Kallisen joukko piäsi rantah kolmantena.

Šiitä arvoštelijat ehotettih kaikilla halukkahilla kuot’ella omie voimie ta neroja venehkilpailušša. Ta regattah ilmottautu vielä kolme joukkuo, kumpaset ei kuuluttu piäkilpailuh. Heijän šoutomatka oli äijyä lyhyömpi ta kešti noin kuuši minuuttie.

Regatan ošanottajien lisäkši Kuittijärven vesillä oli vielä kolme venehtä: Valtijollisen pienikokosien laivojen tarkaššušvirašton pelaššušveneh, restauroitu Elias-veneh ta Nikulinin perehen kummallini veneh. Ilmeni, jotta yhekšänvuotisella Kol’a-pojalla hänen tuatto ta ukko luajittih laiva tavallisešta altahašta, min piällyššykšenä vejettih auton pyörän šiämikumi. Kol’a hyvin pärjäsi omašša veneheššä ta šai Kostamukša Media -yritykšen erikoislahjan Kummallisin veneh -nominatijošša.

Regatan jälkeh Kylänpäivä jatku Vuokkiniemen piäaukivolla Ončin talon luona. Koštamukšen kaupunkipiirin johtaja Anna Bendikova kiitti Il’l’anpäivän juhlan järještäjie – kulttuurikehitykšen Sreda-keškukšen ruatajie – šekä pruasniekan sponsorija ta ošanottajie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat