Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mitein piäššä matkoih virtualisih muajilmih?

Luonnon maiselmissa spektaklie kuvattih pyörämuotosen kameran avulla // Kuva: Kuvat otettu Filming for TheatreVR. Karelia.-sivuilta facebook.com

Kyllä, još spektakli on luajittu 3D ta 360º tehnologijien mukah. Juuri šemmoni on Koti-spektakli. Še oli luajittu Theatre VR kanšainvälisen projektin puittehissa.

Spektaklie kuvattih pyörämuotosella kameralla luonnon maisemissa, virtualisešša studijošša ta tietokonehohjelmissa. Kuvaukšet järješšettih kešäkuušša ta kolmen kuukauven piäštä tevoš tuli valmehekši. Spektakli pohjautuu Kaleva-eepossah, mintäh ohjuaja valičči juuri tämän teeman?

– Tämä on ainutluatuni materiali, mi antau äijän mahollisukšie ohjuajilla ta näyttelijillä. Še antau luatie ilmapiirie, še on tärkie miula ta virtualisešša spektaklissa šuau kekšie eri muajilmie, šentäh tätä projektie varoin valiččima juuri Kalevala eepossan. Šeiččemen vuotta takaperin olin Karjalašša, tutuššuin šen luontoh ta kulttuurih šekä luvin eepossan. Šilloin valmissin spektaklie eepossan pohjalla Kanšallisešša teatterissa ta tulin šiih ajatukšeh, jotta Kalevala-teemašta šuau vielä äijä mitä poimie. Ta konša enšimmäisen kerran näin virtualisen tovellisuon, ymmärsin, jotta šen avulla šuau kekšie vaikka mitä ta näyttyä šitä, spektaklin ohjuaja Oleg Nikolajenko šelitti.

Koti on spektakli karjalan kielellä. Runot, laulut ta virret ollah vienankarjalakši. Še, mitä Lönnrot oli kerännyn noin 200 vuotta takaperin, nyt kuuluu šamoin, vain aivan uuvvešša muuvošša. 

– Ylen miellytti, jotta spektakli on luajittu karjalan kielellä. Kieli hyvin šopiu nykyaikasih menetelmih. Spektakli pitäy näyttyä šemmosillaki, ket ei ušota, jotta karjalan kielellä on tulevaisuš. Vielä kiitän Kanšallisen teatterin artistoja, heilä oli tosi hyvä karjalan kieli, kerto vaikutelmieh Ol’ga Ogneva, kumpani oli neuvuojana ta näytelmän enšimmäisien kaččojien joukošša.

Olgan šanojen mukah virtualini tovellisuš tuou tovellah uušie tuntehie. Šie ymmärrät, jotta issut huonehešša, ka šuurin oša mieleštäš on šielä, toisissa maissa ta muajilmissa, toičči še pölättäy, vain še on kiinnoštava.

– Še on aivan uuši ta innovatijomuoto, kaikki tapahtu VR-laittehien kautta. Še on tosi mielenkiintoni kokemuš ta aivan rajattomatonta kuvitušta herättäjä. Virtualini tovellisuš antau yleisöllä uušie kokemukšie ta tuntehie. Kaččoja šulautuu tevokšen taitehelliseh tilah, spektaklin vaštuullini tuottaja ta näyttelija Elli Närjä šelitti.

Kaikista paremmin kertuo VR-muuvvošta voit šen luatija. Daniil Bakalin on IT-asientuntija Petroskoista. Kolmešša kuukauvešša hiän luati tämän spektaklin. Šen luatimini oli enšimmäini kokemuš hänellä.

– Virtualisen spektaklin luatimini on melkein šama, kuin filmin kuvuamini, missä näyttelijie kuvattih virtualisešša studijošša. Myö niise šiirtimä näyttelijät virtualiseh tilah, vain še tapahtu šamalla aikua kuvaukšien kera. Oikiet, elävät näyttelijät VR-ohjelman kautta piäššäh virtualisih oloih. Šillä tavoin kaččoja šuau läheštyö šankarih, nähä mitä tapahtuu hänen ympäri. Esimerkiksi, on šemmosie pätkie, konša kaikki tapahtuu avaruošša, šielä lennelläh kivet ta kaččoja voit työntyä kiven ta še lentäy toiseh šuuntah. Piti kirjuttua äijän ohjelmie, jotta tämä luatie. Myö halusima, jotta spektakli ei näyttäis tietokonehpeliltä, jotta ihmini tunšis šitä tovellisena muajilmana. Šitä varoin kuvasima äijän luonnon maiselmissa ta kuvasima näyttelijie, lisäkši käyttimä erilaisien esinehien 3D-kopijoita ta šiirtimä ne virtualisuoh. Šemmosena oli veneh, kumpasilla Kalevalan šankarit lähettih šuamah Sampuo. Myö kävimä musejoh ta ottima 3D kopijon šiitä. Olen ohjelmoija ta tietenki miula oli ylen mukava luatie tätä spektaklie, še on uutta ta nykyaikaista, Daniil kerto.

VR-näytelmie voit esittyä koko muajilmašša. Karjalankieliseštä Koti-spektaklistaki kohta šuahah tietyä ihmiset ympäri muailmua.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat