Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kantarahvahien alovehien kehitykšeštä paistih issunnošša

Rajan ylittäjän yhteistyön Karelija-ohjelman piäalovehih kuulutah Karjalan tašavalta šekä Šuomen kolme kuntua: Kainuu, Pohjois-Karjala ta Oulu.

Neuvošton issuntuo veti Karjalan alovehellisešta politiikašta vaštuaja piämiehen šijahini Vladimir L’ubarski. Hiän mainičči šiitä, jotta hyvin tärkietä on kehittyä tašavallan alovehie, tukie Karjalan väještön tervehyttä šekä parentua tervehyšhoitopalveluja kylissä.

Karjala on raja-aloveh. Tašavallan yksi tärkeimmistä kanšainvälisistä partn’oriloista kulttuurin ta turismin alalla on Šuomi. Rajan ylittäjän yhteistyön ohjelma auttau leventyä yhteistyötä kahen muan välillä. Täštä šaneli talouvellisen kehitykšen ministerin enšimmäini šijahini Aleksandr Lomako esitykšeššäh. Hiän kerto issunnon ošanottajilla Venäjän ta Europan neuvošton rajan ylittäjän yhteistyön Karelija-ohjelman toteuttamisešta. Ohjelma on miärätty 2014–2020 vuosih ta šen yhtehini b’utžetti täyttäy 43 miljonie euruo. Karelija-ohjelman tarkotukšena on noštua alovehen kiinnoštavutta ihmisien elämyä, šijoutumista ta bisnessin johtamista varoin.

Projektija valitah prioritettien mukah: kašvaja rajan ylittäjä bisnessi-yhteistyö, kiinnoštaja kulttuuriala, puhaš ta elinpuolelta mukava aloveh.

 

Toista tärkietä tehtävyä, Karjalan väještön tervehyön šäilyttämistä, auttau toteuttua liäkärin avun antamini, mi on miärätty alovehellisešša ohjelmašša. KT:n tervehyšhoijon ministeri Marina Švets kerto liäkärin avun järještämiseštä karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien elinpaikoissa.

Ministeri šaneli ilmasen liäkärin avun antamisešta šekä toimenpitoloista tervehyšlaitokšien ainehellisen ta teknisen peruštan parentamisekši. Niin, vuuvven 2018 enšimmäisen puoliskon aikana tervehyšhuoltotoiminnan rajoissa oli tutkittu melkein kolmetuhatta henkie Onegarannan, Aunukšen, Priäžän ta Kalevalan piirilöistä, missä eletäh Karjalan kantakanšat. Vuosina 2018–2019 mainittujen piirien keškušpol’niččoih oššetah uušie laittehie yhteisšummalla yli 14 miljonie rupl’ua.

Šamoin Švets ilmotti, jotta tämän vuuvven loppuh šuaten uušie felššeri-šynnytyšpunktija avatah Petäjäselän kyläššä, Vas’s’oi-, Jovensuu-, Ylä-Vuaženi-, Kin’alahti-, Kuudamu-, Liete-, Sodder -pos’olkoissa, Puaddajärven ašemalla.

– Venäjällä toimitah Zemski doktor- ta Zemski fel’dšer -ohjelmat, kumpaset autetah nuorie liäkärijä ta felššerijä, ket tullah töih kylih. Niin viime vuosina Zemski doktor -ohjelman puittehissa Karjalan alkuperäiskanšojen elinpaikkoih tuli ruatamah 36 liäkärie, kumpasien luvušša on terapeftija, hammašliäkärijä, nevrologija, pediatrija, ginekologija ta yleisliäkärijä, šelitti ministeri.

Kaikki mielet ta ehotukšet, kumpaset šanottih issunnon ošallistujat, pantih protokolih ta ruvetah šeikkaperäsešti kaččomah.

Neuvošton tulokšien mukah Karjalan opaššuš- ta tervehyšhoijon ministerijöt šuatih tehtäväkši käsitellä kyšymyš liäketiijon spesialistien tarkotušvalmistamisešta muun muašša felššeri-šynnytyšpunktija varoin.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat