Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuva kertou enemmän kuin tuhat šanua

Kuvašša Nadežda Fenina piirtämäššä omua šarjakuvua // Kuva: Sanna Hukkanen

Sanna Hukkasen mieleštä šarjakuva on voimakaš vaikuttamisvälineh. Še šopiu aivan monenlaisih tarkotukših:

– Erityisen hyvin še šopiu pienillä tahi uhanalasilla kielillä juuri šentäh, jotta vaikka šarjakuvan kieltä ei ymmärrettäis, kuvat kiinitetäh lukijan huomijon. Kuva kertou enemmän kuin tuhat šanua. Šarjakuva šopiu šamoin kielen opetušvälinehekši. Šen avulla voit kertuo istorijašta, perintehistä ta omista kokemukšista, taiteilija šelittäy.

Ideja šemmosien työpajojen järještämiseštä šynty kešällä 2015, konša Sanna enšimmäistä kertua piäsi käymäh Petroskoissa.

– Šillä matalla tutuštuma Karjalan Rahvahan Liiton toimintah ta šiinä miula oikieštah šynty ihaššuš karjalan kieleh ta tuli mieleh, jotta tätä šarjakuvametodie vois hyvin käyttyä kielen šäilyttämiseššäki.

Šiitä šuahen taiteilija on pitän jo lukusie šarjakuvatyöpajoja šuomelais-ugrilaisien pienien kanšojen etuštajilla eri puolilla Venäjyä: Karjalašša, Tverissä ta Leningradin alovehella, Udmirtijašša, Komissa, Mordovijašša, Permin Komissa, Mari-El-tašavallašša ta Hanti-Mansien alovehpiirissä.

Šyyškuun loppupuolella Sanna Hukkanen šekä hänen työkaveri, kiäntäjä Anna Voronkova käytih Kuolan saamelaisien luokše.

Tänä vuotena taiteilija piti jo kakši šarjakuvatyöpajua – yksi Jonašša Kovdorin lähellä ta toini Loparskaja-kyläššä Murmanskin lähellä. Molompih yhty eri-ikähistä rahvašta: aikuhisie, lapšie ta nuorie.

Työpajojen aikana oman kanšan tulevaisuon ta kielen šäilyttämiskyšymykšet kuuloššettih aika huoleššuttavilta.

Kuolan saamelaisien tilanneh muissuttau monien muijen pienien šuomelais-ugrilaisien kanšojen tilannehta, kumpaset neuvoštovallan aikana jouvuttih kokemah venäläistymisvaikutušta. Kieli alko katuo perehistä. Nykyjäh elävyä saamelaista pakinua kuuluu hyvin vähän, višših vain pruasniekkojen aikana.

Työpaja-matat on järješšetty Elävä kieli -projektin rajoissa, min tauštayhteisönä on Joenšuun Myötävoima-ošuuškunta. Projektin tarkotukšena on eistyä uhanalasien kielien käyttyö šarjakuvien avulla ta tällä tavalla vaikuttua kielen šäilyttämiseh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat