Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Baby-teatteri teatteriristevykšellä

Horeograffi Aleksandr Kozinin ohjuamašša muasteri-opissa seminarin ošanottajat opaššuttih kuuntelomah omua ruumista. // Kuva: Arina Hanineva

Työpaja oli kakšivuotisen Theatre Crossroads (Teatteriristevyš) -projektin enšimmäisenä pitona, min tulokšekši on miärätty baby-spektaklin valmistamini.

Projektin avajaisissa Karjalan Kuklateatterin johtaja L’ubov’ Vasiljeva korošti, jotta spektaklit platenččoja varoin on ajankohtani teema kuklateatterien toiminnašša. Tällä hetkellä KT:n Kuklateatterin ohjelmistošša on pari esityštä tarkotettuja aivan pikkaraisilla lapšilla. Teatteri meinuau jatkua tämän šuunnan kehityštä, šentäh kun pienien kaččojien luku aina lisäytyy.

Seminarin aikana piettih teorettisie ta käytännöllisie työpajoja, kumpasih yhty viisi ošallistujua Venäjän puolelta ta viisi – Šuomen puolelta. Seminarin ta koko projektin johtajana on piiteriläini kuklateatterin johtaja, taitehkriitikko Anna Brašinskaja.

– Meijän pitäy kaččuo uuvveštah meijän ammatin logiikkua, Anna Brašinskaja šano. – Myö voimma tuaš tovistua ne prinsipit, mitä pietäh kuklateatterin peruštehena tai voimma kieltäytyö miärätyistä šiäntölöistä, mitä toimitah tavallisešša “lapšien” kuklateatterissa. Esimerkiksi, voimma kieltäytyö lavan ta šalin jakuamisešta šekä voimma yhistyä artistoja ta kaččojie yhtehiseh joukkoh. Kuklateatterien ruatajilla tämä merkiččöy uušien materialien, tehnologijien ta kuklarakentehien eččimistä.

Projektin aikana teatteriseminarija ta -leirijä pietäh molommin puolin rajua. Petroskoissa pietyššä työpajašša tutkittih kuklateatterie kummallisena ilmijönä. Seminarin ohjelmašša oli šeuruavie oppiainehie: lapšen ymmärrykšen psihologija, kuklateatterin istorija, šiirtämini lavalla, kuklojen ohjuamini, lavan korissuš.

Horeograffi Aleksandr Kozin piti harjotukšie, missä seminarin ošanottajat yritettih ymmärtyä ta tajuta oman ruumehen liikkehie šekä improvisoitih kontaktissa toini toiseh kera.

– Meijän Jyväškylän Art-Master ry -kanšalaisjärještön teatteri valmistau draama-, musiikki- ta kuklanäytelmie venäjän kielellä, taiteilija ta projektin ošanottaja Svetlana Peura kerto. – Teatterin ohjelmistošša on näytelmie eri-ikähisillä kaččojilla. Muutomašša spektaklissa artistoinaki on teini-ikäisie. Meilä ei ole spektaklija pikkaraisie lapšie varoin, šentäh hyvällä mielin šuoššuin liittyö tähä projektih. Šuurella innolla ruan tämän ammattilaisen porukan kera yheššä.

Projekti šai rahakannatušta Rajayhteistyö-ohjelman mukah. Še keštäy vuoteh 2020 šuahen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat