Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Aivopähkinöjä purtavakši lehtitoimittajilta

Aivopähkinät-šeikkailupelie šuorittuas’s’a: vuokkiniemiläiset naiset Muinais-Korela -ašemalla. // Kuva: Ol’ga Melentjeva

Ken Kalevala-eepossan šankariloista oli muuttun kalakši? Kuin äijän ikyä paššin mukah on Joulupukilla? Mimmosie vil’l’alajija kašvatettih Karjalašša, mimmoista ryynie ta šuurimua niistä luajittih? Mitä karjalaisien uškontojen mukah ei šua ruatua illalla? – näitä ta vielä hyvin äijän muita aivopähkinöjä Periodika-kuštantamon toimittajat oli valmissettu purtavakši Vuokkiniemen ta Koštamukšen eläjillä. Toimittajien kekšimä Aivopähkinät -šeikkailupeli šai innoštumah kuin nuorempua šamoin ni vanhempua polvie.

– Aina šilloin toičči käymmä Karjalan pohjoispiirilöissäki, vaikka matka on hyvin pitkä, kun ne ollah melko loittona Petroskoista. Tiesimä, jotta näih meijän järještämih pitoloih tavallah tullah ihmiset, kumpasilla meijän lehet ta toiminta on jo tuttu. Šuurin oša niistä ollah meijän lehtien lukijie ta tiluajie. Šentäh halusimaki kekšie mitänih šemmoista epätavallista, jotta kaččojat ei vain issuttais ta kuunneltais meijän kertomukšie, a ičeki ošallissuttais yhtehiseh toimintah, näytettäis nerojah ta tarkissettais tietojah. Mieleh tuli järještyä tapahtuma pelimuotosena, Oma Mua -lehen piätoimittaja Ol’ga Melentjeva šelitti.

Näin toimittajat yhteisvoimin kekšittih šeikkailupeli ta annettih šillä Aivopähkinät-nimi. Pelin ošallistujat juattih joukkoloih, joka joukko šai reittikartan ta piäsi mukavah matkah tutkimah karjalaisien ta šuomelaisien istorijua, kulttuurie, rahvahan viisahutta šekä nykyistä elošta. Matan aikana eri ašemilla joukkojen piti šuorittua eri tehtävie. Šiinäpä piti avata ta purkua esih omat muistivaraštot. Kellä aikasempah šuatut tiijot autettih, kellä – entini kokemuš, a eryähillä – onni käteh, piäštih arvuamalla läpi.

Ei ne tehtävät oltu helppoja. Toičči kotvan aikua peluajat jouvuttih piälakkua kynšimäh ennein kun oikie vaštauš löyty. No kun karjalaiset šanotah – “joukko še työtä ruatau”, niin peluajatki šelvittih tehtävistä oikein hyvin. Kaikin šuatih äijän hyvyä mieltä, a voittajat šen piällä vieläi hyvät lahjat.

– Tämä oli oikein mukavua kokemušta ta myö mielellänä otamma šen käyttöh ta rupiemma järještämäh šemmosie pelijä omissa pitoloissa ta illaččuloissa, kerto mieleh Koštamukšen Kotiranta-yritykšen johtaja, karjalaini aktivisti Ol’ga Lehtinen. – Olis mukava, kun myö jatkoššaki järještäisimä šemmosie yhtehisie tapahtumie ta ottasima käyttöh uušie toimintamuotoja.

Koštamukšen kielipäivä-ohjelman huippukohtana oli Kalevalan kanšanteatterin esityš. Kuulusan filmin pohjalla ohjattu teatterin uuši Rakkahuš ta kyyhkyset -näytelmä oli šuurena lahjana koštamukšelaisilla. Musiikkikoulun juhlašali, missä näytelmä esitettih, oli melkein täpötäytenäh. Kaččojat šuatih täyvellä nauttie mukavašta tarinašta, artistojen taitavašta esitykšeštä ta šulavan kaunehešta karjalan kieleštä, mi kuulu lavalta koko illačun aikana.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat