Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tašavallašša avatah Karjalan rintaman musejo

Täššä rakennukšešša Belomorskissa šotavuosina oli Karjalan rintaman esikunta

Rakennukšella, kumpasešša šijoutu Karjalan rintaman esikunta, on jo 87 vuotta, še rakennettih 1920 vuotena. Še oli hyväkšytty alovehellisekši kulttuuriperinnön objektiksi vuotena 1987. Nykyaikana rakennušta ei käytetä. Ta mieli avata šiinä musejo, rakennukšešša pitäy luatie šuuri remontti.

– Karjalan rintaman musejon peruštamisen ideja šai Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannatušta. Myö tiijämmä, jotta Karjalan rintamalla oli šuuri rooli neuvoštorahvahan voitošša Šuurešša Isänmuallisešša šovašša ta jotta še oli kaikista pitin rintama. Ei šattumalta joka vuosi Voiton paraatin alušša enšimmäisenä tuuvvah eteh juuri Karjalan rintaman štandaari. Tašavallan eläjillä on hyvin tärkietä, jotta Karjalašša ilmeštyy iččenäini šotavuosien tapahtumista kertoja musejo. Ta on hyvin merkillistä, jotta še šijoutuu juuri täššä rakennukšešša, kumpani ičeki on musejoeksponattina, korošti Karjalan piämieš Artur Parfenčikov issunnošša Belomorskin piirin hallinnošša.

Nyt piäkyšymykšenä on miärätä tulijan musejon juridisen statussin. Parfenčikov ehotti luatie šen federalisen merkitykšen laitokšekši – Voiton musejon ošaštokši.

Entiseššä Karjalan rintaman esikunnašša tulou ei ainuoštah musejoesinehien šiäštöpaikka, ka nykyaikani musejoala, missä šuau käyttyä uušie musejoteknologijoja. Musejošta pitäy tulla musejo-opaššuškeškuš. Rakennukšešša šuunnitellah ennallistua interjeri, jotta kävijät voitais tuntie šotavuosien henkie, tuttavuštuo dokumenttiloih, kaččuo šotahronikkoja.

Belomorskin ekspositijon peruštamisešša meinatah käyttyä KT:n kanšallisen musejon fondija. Šen lisäkši, KT:n kulttuuriministerijö järještäy šopimušpakinoja Venäjän puoluššušministerijön arhiivan kera, missä šäilyy Karjalan rintaman dokumenttien šuurin oša. On luajittu šopimukšet, jotta arhiiva voit antua dokumentit, mit šitä ennein oli šalattu.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat