Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Oma Mua” pohjoseh

Piäjärven Karjalaisešša pirtissä lehtimiehien tapuamisen lopušša Vienan Virta -šeura järješti arpajaiset. Kuvašša šeuran johtaja Anni Vlasova arpajaisien vetäjänä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Oma Mua -lehen “Oma Mua” joka kohtah -projekti jatkuu. Projektin rajoissa vuuvven aikana lehtimiehet meinatah käyvä Karjalan eri piirilöih, järještyä tapuamisie paikalliseläjien kera, kertuo omašta toiminnašta ta mainoštua lehtijä. Viime vuotena projekti šai rahotušta Karjalan Šivissyššeuran puolelta ta šykyšyllä oli pantu rattahilla. Toivottavašti, šemmoni šuuri projekti lisyäy lehellä tiluajie ta lukijie.

Enšimmäini matka oli šuoritettu viime vuuvven pimiekuušša Segežah. Toisella matalla “Oman Muan” toimittajat lähettih Karjalan pohjoseh, Louhen ta Kalevalan piirilöih. Tuiskukuun 17.–18. päivinä hyö järješšettih mukavie tilaisukšie Piäjärven Karjalaisešša pirtissä ta Kalevalan Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša.

Šentäh kun matka oli pietty Muamonkielen päivän (21. tuiskukuuta) ta “Kalevalan” päivän (28. tuiskukuuta) kynnykšellä, niin šillä oli annettu Oma kieli, oma mieli -nimi.

– Kieli on etnisen identiteetin ominaisuona, korošti tapuamisen avajaisissa Oma Mua -lehen piätoimittaja Ol’ga Melentjeva. – Kanša ei voi elyä ilman kieltä. Mie olen varma, jotta täh tapahtumah keräytynyillä ei pie šelittyä, kuin tärkie on oman kanšan kielen ta kulttuurin šäilyttämini. Meijän tilaisuošša myö tahomma paissa kieleštä, šiitä, mimmosie kielen šäilyttämis- ta käyttämismahollisukšie meilä nykyjäh on.

Ol’ga Melentjeva kerto Periodika-kuštantamon toiminnašta ta Oma Mua -leheštä. Karjalaisen lehen toimittajien kera matkah yhyttih ni Periodika-kuštantamon toisien julkaisujen etuštajat. Karjalan Sanomat -lehen journalisti Sergei Karpov kerto Karjalan vanhimman lehen istorijašta ta nykypäiväštä. Kipinä-kuvalehen piätoimittaja Jana Filimonkova ta taitošuunnittelija Ol’ga Potahina esitettih omua värikäštä julkaisuo, mi ilmeštyy karjalan, vepšän ta šuomen kielellä.

Oma Mua -lehen toimittajan Maikki Spitsinan esityš koški “Kalevalan” kiäntämistä vienankarjalakši ta kiännökšen roolista karjalaisilla. Eepossan kiännökšen luati Raisa Remšujeva ta še ilmešty 2015 vuotena. Šamoin piäjärviläisillä ta kalevalalaisilla esitettih uuši Maikki Spitsinan valmistama Pajuntaimen-starinakokoelma, mi näki päivänvalon viime vuuvven talvikuun lopušša.

“Oman Muan” ruataja Margarita Kemppainen kerto XII vuosišuan karjalaisešta puvušta, vanhoista korissukšista ta naisien käsiruatoloista. Oman kertomukšen Margarita lisäsi muasteri-opilla ta havainnollisešti näytti puvun kaikki ošat.

Piäjärven tilaisuoh keräyty kuin piäjärviläisie, niin ni ativoja Kiestinkistä, Sohjanankošelta, Tunkojärveltä šekä etuštajie Šuomen Kuusamo-Viena -šeurašta. Karjalaisen pirtin šali oli täpötäyši. Juhlua ennein petroskoilaiset pelattih kyykkyä Piäjärven koululaisien kera. Peli niin miellytti lehtimiehie, jotta hyö piätettih jatkua peluamista ni Petroskoissa. A toimenpivon jälkeh järješšetyt arpajaiset täytettih eryähien vierahien unelmie.

Kalevalatalošša piettyh tilaisuoh tuli vähemmän rahvašta, ka šitä šuuremmalla kiinnoššukšella hyö kuunneltih journalistien presentatijoja, esitettih omie kyšymykšie, arvattih karjalaisie arvautukšie ta ruttoh luvettih vaikeita karjalaisie leikkilukuja.

Tilaisukšissa rahvahalla oli mahollisuš oštua “Periodikan” kirjoja, karjalaisie korttija ta magniittija. Kyšymykših lehen tiluamisešta vaštasi “Oman Muan” toimittaja Ol’ga Smotrova.

Lehen toimituš kiittäy Piäjärven ta Kalevalan karjalaisie hyväštä vaštahotošta ta šiitä, jotta vaikeukših kaččomatta hyö jatetah karjalan kielen kehittämistä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat