Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etnokeškukšien työ jatkuu

Kultaompelukurššit Belomorskin Pomorien kulttuurikeškukšešša. // Kuva: Kuva Pomorien kulttuurikeškukšen kuva-arhiivašta

Kevätkuun 1. päivänä ilmotettih ECHO-liiton järještämän IV Karjalan paraš etnokulttuurikeškuš 2018 -kilpailun voittajat.

Karjalan paraš etnokulttuurikeškuš

Belomorskin Pomorien kulttuurikeškuš oli peruššettu kaupunkin keškukšena, ka še ruatau yhteistyöššä pomorien Šuiku-, Sumski posad-, Koležma-, N’uhča -kylien kulttuurilaitokšien kera, missä vielä on šäilytty paikallisien perintehien lähtehet. Kulttuurikeškukšen toimintah kuuluu eri aloja: folklori, istorija, ammatit. Ei niin ammuin kekšukšen tiloissa ruvettih järještämäh erilaisie kurššija, kumpasissa ihmiset opaššutah ompelomah pomorien koštuo šekä luatimah kultaompelušta ta voijah šuaha tietyä ämmöjen toisistaki viisahukšista. Keškuš on metodisena lähtehenä, min avulla Belomorskin piirissä šäilyy ta kehittyy pomorien kulttuuri.

Etnokulttuurini šuavutuš

Vuokkiniemen Kylätaloh kuulutah klubit, musejo, työverštahat. Vuotena 2018 Kulttuuritalošša tapahtu šuurie muutokšie ta ne ollah hyvänä šuavutukšena ruavošša vuokkiniemiläisien kera. Keškukšešša toimitah eri kerhot, on peruššettu puun veššännän kerho, Taito-käsityöklubi, Kašvo- puu- ta kašvitarhaklubi. Kylätalon tiloissa piettih Ammattialoveh-leiri ta nuorien oppahien Opaš-klubi, missä koululaiset tutkittih kotišeuvun istorijua ta runonlaulajien elämyä. Keškukšen ruatajien alottehešta Vuokkiniemeššä ilmešty Kuitin kala -talvikalaššukšen kilpailu, a Il’l’anpäivän prusniekkua koristi šoutoregatta.

Parahat etnokulttuuriset projektit

Haikol’an musejokeškukšešša järješšetäh musejotoimintua, valmissetah opaššušohjelmie, vietetäh kirjallisušillaččuja, šuoritetah työtä perintehellisien elinolojen ta ammattien šäilyttämisen hyväkši. Yhteistyöššä Kepan koulun kera on peruššettu Krajevediki-art-studijo, min ošanottajat kerätäh tietoja oman perehen ta kotišeuvun istorijašta. Šamoin Haikol’an musejokeškuš yheššä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen kera järješšetäh Kalevalašša yhen päivän näyttelyjä, mit annetah mahollisuon tuttavuštuo Ort’t’o Stepanovin fondin mukavih esinehih. Šen lisäkši huuttorilla vietetäh ainutluatuista kanšainvälistä Haikol’an kinofestivalie.

Jessoilan Kielen kirju -keškuš järještäy ta viettäy erilaisie kulttuuri- ta tietopitoja, propagoiččou kanšallista kulttuurie ta kieltä, kehittäy luomis- ta käsityötä šekä kulttuuriturismie. Vuotena 2018 Kielen kirju -keškuš piti 307 tapahtumua. Keškukšen tiloissa toimiu 26 klubie, kumpasissa harjottelou 365 ihmistä, niistä 12 kerhuo on tarkotettu lapsilla ta nuorisolla (205 ošanottajua). Tuiskukuušta 2018 alko aktiivisešti toimie Valon talo -art-studijo (ohjuaja Oleg Obnosov), min tarkotukšena on lapšien kykyjen pal’l’aštamini ta eistämini. Harjotukšissa lapšet piiruššetah šekä opaššutah luatimah piirrošfilmijä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat