Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kižin puurakennukšien istorija

Ilmešty uuši kirja Kiži-musejon puuarhitektuurista // Kuva: Uljana Tikkanen

Rakennukšien arhitehtuuri-erikoisukšie ruvettih tutkimah vielä viime vuosišualla ta nyt tutkimukšien tulokšet on pantu yksien kanšien välih. Materialiloista löytyy tietoja missä ta konša kirikkö tahi časoun’a oli noššettu, konša še restauroitih. Šen lisäkši šuau lukie koristelun ta šisällön erikoisukšista, muistomerkin istorijašta šekä mitein še muuttu ajan mittah. Kirjašša on äijän nykyaikasie ta vanhoja valokuvie ta piiruššukšie.

– Joka rakennukšella on äijän erilaisie ošie. Ne voijah olla šamannäkösie ta voijah erota toini toisistah, yheššä rakennukšešša voit olla erikoini ikkuna, toisešša portahat tahi koristelut. Šentäh mieli malttua arhitektuurie pitäy tarkkah kačella rakennukšie, kerto restaurointipalvelun johtaja Aleksandr L’ubimtsev.

Puuarhitektuurie on tutkittu jo monta kymmentä vuotta. Tutkimukšet alotti Aleksandr Jäskeläinen ta Valeri Kozlov. Šiitä tutkimuštöitä jatettih musejon toiset tietomiehet.

– Rakennukšien istorijan tutkimuš on oikein vaikie. Šuahakšeh oikie rekonstruktijo, piti tutkie arhiivoista löyvettyjä asiepaperija, arheologisie tietoja ta tietoja šiitä, konša ne puut rakennušta varoin oli varuššettu, šano kulttuuriperinnön muistomerkkien šäilyttämisen asientuntija Margarita Kisterne.

Kirjan lopušša on arhitektuurini šanakirja. Šen avulla on helppo ymmärtyä, mitä nämä šanat merkitäh, šamalta löytyy rakennukšien ošien piiruššukšieki.

– Mitein še ennein puušepät, veštäjät, nerokkahat miehet šuatettih rakentua niitä rakennukšie? Kirja on arvokaš, šentäh kun šiitä šuau ylen tarkkah kaččuo ta tiijuštua, mimmoset ošat ollah, tahi kuin, esimerkiksi, časoun’an parret on veissetty, millä tavalla on ikkunat korissettu. Täštä kirjašta nuoriso šekä tutkijat šuahah tietyä, mi on šäilytettävä Karjalašša, korošti Kiži-musejon varajohtaja Ol’ga Žarinova.

Musejon ruatajien šuunnitelmissa on valmistua vielä kakši kirjua musejon kulttuuriperinnön puurakennukšista. Yksi niistä kertou Kiži-musejon puutalojen arhitektuurista, toini – taloušrakennukšista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat