Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielitaito on enši šijalla

Arvoštelijajoukon jäšen Ol’ga Varčen’a šelittäy nellättä-viijettä vuotta livvinkarjalua opaštujilla koululaisilla kielikilpailun šiäntöjä // Kuva: Maikki Spitsina

Alovehelliseh kielikilpailuh otettih ošua koululaiset, kumpaset jo voitettih piirien ta kaupunkien kilpailuissa. Kielikilpailun piätehtävänä on kiinnoššuttua koululaisie šuomen, karjalan ta vepšän kielien opaštumiseh.

Enšimmäistä kertua tašavallan koululaisien muamonkielien kilpailu piettih vuotena 1995. Vuuvvešta 2002 kilpailušta tuli alovehienvälini, šentäh kun šiih ruvettih ošallistumah Podporožski-piirin ta Piiterin koulujen opaštujat.

Tämän vuuvven kilpailuh tuli 65 opaštujua Kalevalan, Aunukšen, Priäžän, Onegarannan, Louhen piirilöistä, Petroskoista ta Koštamukšešta šekä yksi vepšäläini tyttö Piiterin Podporožski-piirin Vinnitsi-kyläštä.

Kaikista enemmän kilpailijie – 26 henkie – oli šuomen kielen joukošša. Livviläisie oli 17 ošanottajua, a vepšäläisie – 14. Vienalaisie tänä vuotena oli kaikista pienin joukko – 8 henkie, ta niistäki kolme koululaista šuoritettih kilpailutehtävie Kalevalan koulun tiloissa, šentäh kun ei piäšty Petroskoih.

Ennein kilpailuo koululaisie huvitteli šuomelaisilla lauluilla ta tanššiloilla Lasten piiri -kuoro, a valtijonyliopiston studenttien Mobiilini etno-teatteri-musejo SUARNU -projektin ošanottajat esitettih kappaleh karjalaisešta Orava, kinnaš ta niekla -starinašta. Lapšie tervehittih KT:n opaššušministerijön spesialisti Nadežda Vasiljeva, kanšallisušpolitiikan ministerijön kantakanšojen valtijollisen tuven ošašton johtaja Jelena Migunova, Kiži-musejon varajohtaja Ol’ga Žarinova.

Virallisien avajaisien jälkeh opaštujat omissa joukkoloissa esitettih kielitaitojah. Kilpailušša kačottih šitä, mitein lapšet maltetah paissa, lukie ta kirjuttua omalla kielellä, kuin hyvin hyö tiijetäh kielioppie, ymmärretähkö hyö karjalan-, šuomen- ta vepšänkielistä pakinua ta šuatetahko vaššata kyšymykših.

Kuni koululaiset šuoritettih kilpailutöitä, heijän opaštajat otettih ošua muamonkielien pedagogien seminarih.

Kielikilpailun arvoštelijajoukkoh kuuluttih Karjalan tietokeškukšen ruatajat, valtijonyliopiston, pedagogisen kolledžin ta koulujen opaštajat, Periodika-kuštantamon šekä Karelija-TV- ta ratijoyhtivön journalistit, kanšalaisjärještöjen etuštajat.

Tavan mukah enšimmäiset paikat šuanuot opaštujat kešälomalla lähetäh kešäleirillä Šuomeh, missä šuahah kehittyä omie kielinerojah ta tuttavuštuo nuapurimuan kulttuurih.

“Oman Muan” puolešta onnittelemma kielikilpailun kaikkie voittajie ta toivotamma heilä lykkyö opaštumisešša.

 

Kainalo: Vuuvven 2019 karjalan kielen kilpailun voittajat

 

4.–5. opaššušvuoši, vienalaiset

1. šija – Melanija Baguzova, Kalevalan koulu (opaštaja Nina Aleksejeva)

2. šija – Jekaterina Timonen, Kalevalan koulu (opaštaja Nina Aleksejeva)

3. šija – Artur Protčenko, Šuomelais-ugrilaini koulu (opaštaja Jelena Pankratjeva)

 

9.–10. opaššušvuoši, vienalaiset

1. šija – Tatjana Bel’ajeva, Kalevalan koulu (opaštaja Nina Aleksejeva)

2. šija – Arina Remšu, Kalevalan koulu (opaštaja Nina Aleksejeva)

3. šija – Alina Savireva, Jyškyjärven koulu (opaštaja Raisa Ribakova)

 

4.–5. opaššušvuoši, livviläiset

1. šija – Uljana Solntseva, Priäžän koulu (opaštaja Julija Stafejeva)

2. šija – Saveli Černooki, Šuomelais-ugrilaini koulu (opaštaja Tatjana Ignat’kova)

3. šija – Jaroslav Nesterov, Vieljärven koulu (opaštaja Ol’ga Rešetina)

 

9.–10. opaššušvuoši, livviläiset

1. šija – Ivan Kalmikov, Vieljärven koulu (opaštaja Ol’ga Rešetina)

2. šija – Anastasija Jakovleva, Šuomelais-ugrilaini koulu (opaštaja Tatjana Ignat’kova)

3. šija – Al’ona Vdovinova, Kotkatjärven koulu, (opaštaja Ol’ga Nikitina)

 

11. opaššušvuoši, livviläiset

1. šija – Jekaterina Firsova, Šuomelais-ugrilaini koulu (opaštaja Tatjana Ignat’kova)

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat