Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kiäntäkkä yheššä

Tapuamini piettih koštamukšelaisien kera paikallisešša Hete-etnokulttuurikeškukšen tiloissa // Kuva: Marina Šaškova

Karjalan Šivissyššeuran tukema Kiännämmä yheššä -projekti starttasi vielä viime vuuvven lopušša. Šen tarkotukšena on šuaha karjalan kieltä tietäjie ihmisie kiinnoštumah kiäntämiseštä ta kiännöštoiminnan kautti šuaha enemmän karjalankielistä lukomista. Projektin rajoissa toimittajat jo on šuoritettu ušiemman matan ta pietty kiännöštyöpaja-muotosie tapuamisie Karjalan eri piirilöissä.

Tällä kertua tapuamini piettih koštamukšelaisien kera paikallisešša Hete-etnokulttuurikeškukšen tiloissa.

Mistä kiäntämini alottua? Mimmosie apuvälinehie käyttyä? Mitein löytyä paššuaja kiännöšvaštineh? – näitä ta muita kyšymykšie käsiteltih kiännöštyöpajan aikana. Lehen toimittajat kerrottih omašta kiännöškokemukšešta, esitettih šanakirjoja, kumpasie hyö käytetäh työššäh, opaššettih käyttämäh Karjalan kielen šanakirjan šähköversijuo, kiinnitettih huomijuo šemmosih šeikkoih, mit voijah pettyä kiäntäjyä.

Teorijašta – praktikkah. Kiännöštehtäväkši toimittajat oli varuššettu Mihail Zoščenkon Viisaš Tamara -kertomuš. Yksi piä on hyvä, a monta piätä – vielä parempi. Eihän šuotta šanota, jotta joukko työtä ruatau ta ajan piäštä šuurin oša kertomukšešta oli kiännetty. Teksti oli kuitenki melko pitkä ta šen loppuoša jäi kotitehtäväkši. Kiäntäjät luvattih vielä lisyä kohennella ta kehitellä omua kiännöštä. Koštamukšelaisien kiäntämän tekstin painamma Oma Mua -lehen kirjallisuššivulla lähiaikoina.   

Tekstie kiäntyässä äšen šynty ajatuš luatie tuon karjalankielisen kertomukšen mukah pikku näytelmä. Oma Mua -lehen toimitukšen puolešta himottais šanuo šuuret passipot koštamukšelaisilla lämpimäštä vaštahotošta ta mukavašta šeurašta šekä toivottua kiäntäjillä lykkyö ta intuo kiäntämiseššä!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat