Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan teatteri tuaš yllätti kaččojieh

Näytelmä on ohjattu enklantilaisen kirjailijan Robin Hawdonin kakšiošasen näytelmäkirjutukšen pohjalla, kumpasen Karjalan anšijoitunut kulttuuriruataja, Kalevalan teatterin johtaja ta ohjuaja Valentina Saburova oli kiäntän vienakši.

Näytelmän enši-ilta oli omissettu šuurella tapahtumalla – 60 vuotta on kulun šiitä kun Kalevalan teatterilla oli myönnetty Kanšanteatteri-arvonimen.

Kalevalan teatterilla on pitkä istorija. Vielä 1924 vuotena Uhtuon kešäpruasniekan pitämistä varoin oli peruššettu pieni harraštajateatteri. Pruasniekka piettih Myllykoški-paikašša. Šielä kollektiivi piti enšimmäisen esitykšen, missä lavana oli meččänurmikko, a kaččojašalina – ympäri olijat vuarat ta kallivot.

Uhtuon teatterijoukko oli ylen šuosittu, paikalliset eläjät tykättih šen esitykšistä. Näytelmie tavallah ohjattih paikallisen ainehiston pohjalla ta ne kaikki oltih karjalan kielellä. Kulu aika ta maineh Kalevalan teatterista levisi Karjalan muihiki piirilöih. Äšen Šuuren Isänmuallisen šovan aikana teatterin näyttelijät ei lopetettu toimintuah: rintamanlähiseššä Šomman kyläššä hyö yhyttih näytelmäkerhoh, valmissettih näytelmä ta esitettih šitä rintaman etulinjalla. Šovan jälkeh näytelmäkerho rupesi toimimah piirin Kulttuuritalon pohjalla. Myöhemmin kerhošta tuli teatteri, kumpasen johtajana ta ohjuajana monie vuosie oli ollun Anisja Denisova. Talvikuun 18. päivänä 1959 vuotena Uhtuon kylän näytelmäkollektiivilla Venäjän muijen šuan harraštajakollektiivin luvušša myönnettih Kanšan-arvo. Tätä kunnivoarvuo Kalevalan kanšanteatteri on kantan jo kuuttakymmentä vuotta.

Viime pyhänäpiänä teatteri esitti kaččojien arvoššettavakši uuvven näytelmän. Še kertou mutkikkahista elämänteistä, yštävyöštä, rakkahuošta, kumpasien anšijošta kakši ihmistä uuvveštah tavatah toini toistah pitän eron jälkeh. Näytelmä panou kaččojat myötäelämäh näytelmän henkilöjen mukana, saleimah niitä, ka šamalla i nakramah niijen tekoja. Niin kuin ni kaikičči kalevalalaiset artistat mainijošti esitettih omie roolija. Kaččojat pitälti räpytettih Irina Elovaaralla, Sergei Aničkinilla, Iivana Lesosella, Ahokas Margaritalla, Al’ona Kislitsinalla, Galina Remšulla ta tietyši teatterin johtajalla Valentina Saburovalla.

Näytelmän jälkeh lavalta kuulu vielä äijän onnitteluja kollektiivin veteraanien ta nykysien artistojen puoleh, oli myönnetty kiitoškirjasie Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijöltä, kunnivokirjoja piirihallinnolta, Kalevalan piirin kulttuuritalolta šekä Uhut-šeuralta. Uhut-šeuran jokavuotini palkinto teatterin parahilla artistoilla tänä vuotena oli myönnetty Galina Remšulla ta Iivana Lesosella.

Pyhänäpiänä Kalevalan artistoilla kerrottih äijän lämpimie šanoja ta lahjotettih äijän lahjoja. Ka kaikista kallehimpana lahjana heilä oli kiitollisien kaččojien räpytykšet, kumpaset šanotah teatterilla “Bravo!” ta vuottamalla vuotetah uušie vaštavukšie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat