Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši hallinto uuvven johtajan joholla

Merkkivuotenah Karjalan Rahvahan Liiton johtokunta melkein täyšin vaihtu. Uuši hallinto uuvven johtajan joholla jatkau eteh päin liiton toimintua. Tämmöistä vuosikokoukšen lopputulošta ei kait kenkänä Liiton jäšenistä voinun ieš arvatakana.

 Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet keräyvyttih perintehellisellä vuosikokoukšella 19. oraškuuta, mi tänä vuotena järješšettih Liiton 30-vuotispäivän merkeissä. Tapahtumah yhty kuin piäkaupunkissa eläjie järještön jäšenie, šamoin tuli Liiton alaošaštojen etuštajie tašavallan eri piirilöistä. Pivon alušša Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov tervehti kokoukšen ošallistujie, šekä myönti ministerijön puolelta kunnivokirjoja ta kiitoškirjasie liiton aktiivisimmilla toimijilla. Kisel’ovin šanojen mukah ministerijön ta kanšalaisjärještöjen yhteistyö on ollun viime vuosina hyvin tehokašta, monet alottehet oli šuatu toteuttua juuri kanšalaisjärještöjen ta kiinnoštunuijen ihmisien aktiivisuon anšijošta.

Šeuruavakši Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei kerto järještön toiminnan tulokšista 2018 vuotena. KRL:n jäšenien joukkoh kuuluu 150 henkie. Johtajan arvijon mukah toiminta on onnistun hyvin. Järještyö tunnetah, šen ruato kiinnoštau ihmisie ta šitä kannatetah. Monivuotisien projektien lisäkši liitto järještäy vuuvven aikana ušiempie tapahtumie. Projektitoimintaki on šuanun hyvie tulokšie. KRL:n kirjuttamat projektit on šuatu kuin Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijön šamoin ni Petroskoin kaupunkihallinnon kannatušta. Kyykkätoiminta jatkau vaihikašta kehityštä. Sosialiverkot ta joukkoviestimet ollah hyvänä apuna liiton toiminnan eistämiseššä ta mainoštamisešša. Lisyä Liiton toiminnašta voit lukie Oma Mua -leheštä, Natalja Vorobein šeikkaperäni šeloššuš oli painettu lehen 2. numerošša.

Liiton ala-ošaštojen jäšenet kerrottih omašta toiminnašta, šuavutukšista šekä proplemoista. Ilahutti šeki, jotta nuoremman polven etuštajatki yhyttih pakinah ta esitettih omua mieltäh, mitein vois parentua karjalaisien tilannehta.

Liiton johtokunta melkein täyšin vaihtu

Kiihkien keškuštelun nošti kyšymyš Karjalan Rahvahan Liiton uuvven johtajan valiččomisešta. Natalja Vorobei oli toimin Liiton johtajan viraššah kuuši vuotta. Vielä viime vuotena Natalja ilmotti KRL:n johtajan virašta eruomisešta. Uuvven johtajan virkah oli ehotettu kakši ihmistä: Aleksandr Stepanov ta Aleksandr Jeremejev.

Priäžän karjalaini Aleksandr Jeremejev on hyvin tuttu karjalaisilla. Mieš yli kakšikymmentä vuotta oli johtan kanšalliskielistä TV- ta ratijotoimitušta ta monta vuotta on ollun mukana KRL:n toiminnašša šen hallinnon jäšenenä.

Aleksandr Stepanovin persona on vähemmän tuttu, vaikka mieš on ollun Karjalan Rahvahan Liiton hallinnošša jo kakši vuotta. Aleksandr on šyntyn Aunukšešša. Hiän on ammatiltah lehtimieš, ruato aikoinah Olonija-leheššä. Stepanovilla on ruatokokemušta Karjalan lakijenluajintaelimissä, hiän on ollun Karjalan Lakijenluajintakokoukšen deputattina. Nyt toimiu vapuana lehtimiehenä.    

Molommilla annettih mahollisuš kertuo ičeštäh ta esittyä omua kantua, mitein hyö nähäh Liiton toiminnan kehittymistä ielläh.

Kokoukšeh keräytynyillä oli vaikie valinta, kumpi näistä ehokkahista valita. Molommat niistä noššettih pinnalla hyvin tärkiet asiet ta proplemat karjalaisien elämäššä. Enemmistön iänijä kuitenki šai Aleksandr Jeremejev.

Liiton johtajan valiččomisen jälkeh piettih hallinnon jäšenien vaalit. Šuurin oša entisen hallinnon jäšenistä ilmotti eruomisešta hallinnošta ta niijen tilalla oli valittu uuvvet ihmiset. Näin ollen vuosikokoukšešša oli hyväkšytty melkein perin pohjin uuvvissettu Liiton hallinto.

Karjalan Rahvahan Liiton hallinto:

Aleksandr Jeremejev (johtaja)

Irina Palatina

Natalja Leontjeva

Sergei Minvalejev

Svetlana Kondratjeva

Aleksandra Solovjova

Valentina Mironova

Kokouš loppu, ka Liiton merkkivuosi jatkuu. Šykyšyllä, 24. šajekuuta on šuunniteltu järještyä juhlapivot, missä ruvetah juhlimah Karjalan Rahvahan Liittuo ta muita šamah aikah peruššettuja kanšallisie järještöjä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat