Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuokkiniemi ta Priäžä parahien joukošša

Pienien kylien ta kaupunkien kulttuurimosaiikki -projektikilpaulu pietäh jo nellättä kertua. Kilpailun järještäjät šanotah, jotta siätijö haluou auttua šemmosie ihmisie, kellä on vaikie, toičči mahotonta šuaha rahotušta muista lähtehistä, vain ihmisien idejat ta toiminta voit muuttua tilannehta heijän ympäri, kehittyä alovehta, lujentua šuhtehie.

Tänä vuotena granttien kilpailuh ošallistu 1343 projektie, niistä 81 piäsi voittajiksi. Parahien joukošša on kakši projektie Karjalašta. Vuokkiniemen kylätalo rupieu järještämäh Oppahien kouluo Tervehtulla Vuokkiniemeh -projektin puittehissa ta Priäžän etnokulttuurikeškuš rupieu noštamah nuorison kiinnoššušta karjalan kieleh Karjala on muotie -projektin rajoissa.  

Vuokkiniemi on vanha runonlaulajien kylä, šillä on oikein pitkä ta tapahtumien pohatta istorija. Vuokkiniemi kuuluu turistimatkoih Vienan kylie myöten. Kyläläiset tiijetäh oman kylän istorijua, vain šemmosie, ken vois miellyttäväšti kertuo omašta kyläštä on vain monieš. Šen lisäkši kyläššä ei ole hotellie, vierahat eletäh kyläläisien luona ta kuin hyvin olis, još joka isäntä tietäis mielyttävie tarinoja ta kertomukšie kylän istorijašta ta elämäštä.

– Nyt kyläššä on 4-5 opašta ta jokahini heistä voit omalla tavalla kertuo kyläštä. Kylän naiset Marija Filippova ta Nadežda Vasara kerätäh tietoja kyläštä ta pannah niitä järješšykšeh teemojen mukah. Projektin aikana myö avuamma “Oppahien koulun”, šiihi kučumma koululaisie ta aikuhisie. Koulušša heitä opaššetah mitein ta mitä kertuo turistiloilla. Voitetuilla rahoilla myö oššamma taulutietokonehie, niitä oppahat ruvetah käyttämäh avukši, niillä šuau näyttyä turistiloilla vanhoja valokuvie, tahi antua kuuntelomah runoja, esimerkiksi Arhippa Perttusen muistopaččahan lähellä, tahi Santra Remšujevan lauluo, hänen talon lähellä, kylätalon johtaja Julia Filippova kerto.

Oppahien koulun lisäksi projektih kuuluu käsitöijen kehittämini. Kyläššä on vielä muasterija, vain ei ole šemmosie, ken vois opaštua lapšie. Projektin aikana ruvetah opaštamah käsityömuasterija, mitein ruatua lapšien kera, opaštua heitä käsitöih.

Toini Kulttuurimosaikki-kilpailušša voittanut projekti on Priäžän etnokulttuurikeškukšen kekšimä “Karjala on muotie”. Projektih ošallistuu kakši kylyä Jessoila ta Vieljärvi ta yksi pos’olka Priäžä. Joka paikašša omin keinoin ruvetah noštamah kinnoššušta karjalan kieleh ta kuččumah nuorisuo etnokulttuuritoimintah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat