Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lisyä tietuo šuomelais-ugrilaisista kielistä

Kipot ja kielet -projektin ošallistujat Miina Norvik (vaš.) ta Eva Saar tultih Karjalah tutkimah karjalan ta vepšän kielen erikoisukšie. // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Tarton yliopiston tutkijat oli tultu Petroskoih luatimah kyšelyjä Kipot ja kielet -projektin rajoissa. “Kipot ja kielet” on Turun yliopiston rahottama projekti, kumpasen tarkotukšena on kerätä arheologista ta kielitietehellistä ainehistuo ihmisen istorijan monitietehistä tutkimušta varoin. Projektissa ollah mukana arheologit, kielentutkijat šekä šamoin genetikot ta biologit.

Kielitieteilijien työn tarkotukšena täššä projektissa on rakentua tietokanta, kumpaseh kerätäh 300 kielellistä piirrehtä mahollisimman monešta uralilaisešta kieleštä.

– Još nykyjäh kaččuo kieliatlassija, niin niistä löytyy hyvin vähän tietuo šuomelais-ugrilaisista ta uralilaisista kielistä. Tämän projektin ajatuš onki šiinä, jotta tuuvva paremmin esih kaikki šuomelais-ugrilaiset kielet, luatie niistä kattava kuva. Šiinä tulou esillä äijän kielijä ta šen lisäkši myö kačomma erikseh kielien eri murtehieki, Miina Norvik šelitti.

– Tällä hetkellä myö emmä tutki mitänä. Meijän tehtävänä on kerätä vaštaukšet kyšelylistan mukah. Merkičemmä šiih eri piirtehie: iäntehellisie, muoto-opillisie ta laušehopillisie, Eva Saar lisäsi.

Šen jälkeh kun ainehisto on kerätty, on tarkotuš luuvva tietokanta, mi antau mahollisuon kielien vertailuh ta tutkimiseh eri tašoilla.

Kipot ja kielet -projekti on oša vielä šuurempua kokonaisutta, Šakšašša olijan Max Planckin instituutin kehittämyä tietokantua, kumpaseh kerätäh tietoja 3000 kieleštä. Tuo tietokanta šuunnitellah julkaissa jo tänä vuotena.

Ainehistojen keruu jatkuu elokuuh šuaten. Tutkijien lähišuunnitelmissa on kerätä tietuo erzän ta mokšan, hantin ta mansin šekä muista kielistä. Elošša olijien kielien lisäkši tutkijat poimitah tietuo jo šammunuista kielistäki, esim. kamassin kieleštä. Keruutyön jälkeh projektin kehittäjät šiirrytäh tietokannan kehittämiseh, mi on tarkotuš šijottua nettih vapuah käyttöh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat