Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielen šäilyttämini yhistäy rahvašta

Keškuštelun piäkyšymykšenä oli karjalan kielen ta kulttuurin tilanneh ta kehittämismahollisuot Priäžän kanšallisešša piirissä // Kuva: Aleksandra Anufrijeva

Neuvošton issuntuo veti Karjalan šisäpolitiikašta vaštuaja piämiehen šijahini Vladimir L’ubarski. Hiän mainičči šiitä, jotta neuvošton issunto ei šattumalta järješšettih juuri Priäžäššä.

– Priäžän piiri on kehutettava, šiksi kun šiinä kannatetah, šäilytetäh ta kehitetäh tašavallan kantakanšojen kielie ta kulttuurie šekä toteutetah kanšalaisjärještöjen luomisalottehie, korošti Vladimir Konstantinovič.

Priäžän piirihallinnon varajohtaja Jelena Il’ukovič kerto neuvošton jäšenillä, kuin Priäžän piirissä kehitetäh karjalaisien etnokulttuurisie mahollisukšie. Esimerkiksi, karjalan kielen popularisointie varoin piirihallinnon plankit ta nimitaulut on luajittu venäjän ta karjalan kielellä. 2018-2019 opaššušvuotena karjalan kieltä tutki 467 lašta viiješšä koulušša ta nelläššä päiväkojissa. Priäžän keškikoulun tiloissa toimiu Iloine-leiri karjalan ta šuomen kieltä opaštujilla koululaisilla.

Piirissä toimitah etnokulttuurikeškukšet, kuvontaverštahat, a kanšalaisjärještöt aktiivisešti ruatah karjalan kielen šäilyttämisen ta kehittämisen hyväkši. Niin, šuurta huomijuo ašniu Vieljärven Karjalan kielen kojin toiminta. Šiitä, kuin Karjalan kielen koti vaikuttau kylän elämäh, kerto Kojin emäntä Nina Barmina.

– Karjalan kielen koti yhisti vieljärviläisie yhteisajatukšella šäilyttyä omua kieltä ta kulttuurie tulijalla šukupolvella. Kojissa pietäh kielikurššija, pakinaklubija, toimiu kielipešä-ryhmä ta Randaine-teatteriyhtyveh, šaneli Nina Petrovna.

Karjalaisien kielen ta kulttuurin šäilyttämiseštä, kehittämiseštä ta popularisoinnista Priäžän piirin alovehella Nina Barmina oli palkittu KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kiitoškirjasella.

Priäžän piirissä valtijonelimien ta rahvahan yhteistyön hyvänä esimerkkinä on perintehellini harraššušteatterien Luova šuari -festivali. Festivalih otetah ošua teatterit, mit šuoritetah omua toimintua karjalan, šuomen tai vepšän kielellä. Festivalin järještäjänä on Pyhäjärven juuret -kanšalaisjärještö KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön tuvella. KT:n kulttuuriministeri Aleksei Lesonen huomautti neuvošton issunnošša, jotta viime aikoina kašvo kiinnoššuš harraššušteatteriloih, kumpaset esiinnytäh kanšallisilla kielillä.

– Kulttuuriministerijön šuunnitelmissa on pityä šuuri tašavallan festivali, mi keryäis Kanšallisen teatterin lavalla harraššušteatterija Karjalan kaikista piirilöistä, vakuutti ministeri Lesonen.

Issunnon lopušša Vladimir L’ubarski kiitti šen ošanottajie konstruktiivisista ehotukšista, mit lisätäh Neuvošton piätökšeh ta otetah ruatoh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat