Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahien matkailukohtien kartta

Projektin avulla voipi kertuo kaikilla omašta lempipaikašta ta šuaha rahua šen kunnoštamiseh. // Kuva: Uljana Tikkanen

Nyt on äijän pakinoja luonnon puhtahuošta ta ekologijašta, vain roškie meijän ympäri on yhtä äijän, kuin enneinki. Eryähissä paikoissa šitä vieläi lisäytyy. Tämmösien paikkojen luvušša on ni matkailukohtie. Roškatukut šielä vain kašvetah.

– Myö aktiivisešti šuunnittelemma kevät- ta kešälomua, ta šamoin kuin turistitki haluomma viettyä aikua puhtahissa paikoissa, kertou projektin johtaja Natalja Kuznetsova. Tämän projektin myö kekšimä, jotta ne paikat, kumpaset ošallissutah projektih, tultais Karjalan parahiksi paikoiksi, matkailun kunnivokorttiloiksi.

Nyt kilpailun internettišivulla jo šuau löytyä enšimmäisie projektija. Aktivistit tahotah kunnoštua, esimerkiksi, uutta vuarapuistuo Belaja gora -kyläššä, kaunehie paikkoja Onegan ta Luatokan järvien rannoilla. Projektin järještäjät halutah, jotta kilpailuh ošallissuttais ihmiset Karjalan eri puolilta.

Kilpailijien pitäy kekšie oma projekti, kumpani vaštuais šeuruavih vuatimukših: valittu paikka ei šua olla yksityisalovehella, šen pitäy olla kaupunkin tahi kylän ulkopuolella, šiihi šuaten pitäy olla tie tahi polku, jotta šinne vois piäššä lähikyläštä aštumalla tahi polkupyörällä. Olis hyvä, još tämän paikan lähellä olis hiihtorata, kävely-, juokšu- tahi polkupyöräpolku. Šilloin äijän ihmisie vois käyvä täššä paikašša.

– Myö oikein tykkyämmä Karjalua, olemma varmoja, jotta työki tykkyättä meijän muata. Tämä projekti on mahollisuš kertuo kaikilla omašta lempipaikašta ta šuaha rahua šen kunnoštamiseh, šanotah projektin järještäjät.

Kilpailuh kučutah ošallistumah Karjalan eläjie, kellä on enemmän 14 vuotta. Ihmini voit iče kekšie ta kirjuttua projektin tahi kerätä pienen joukon ta ošallistuo kilpailuh joukkona. Kilpailušša on kakši nominatijuo: “Ekologini pisteh” ta ”Matkailun miäräpaikka”.

Kilpailušša on nellä ošua. Enšimmäini jatkuu tuiskukuun loppuh šuaten. Šillä aikua šuau ilmottautuo kilpailuh, šen jälkeh pitäy valmistua oman projektin esitelmä ta šuunnitelma, mitein rupietta parentamah valittuo matkailupaikkua. Toisešša ošašša pietäh avattu iänissyš ta šen mukah valitah voittajie, kumpaset šuahah rahua ta oraškuušta elokuuh šuaten ruvetah toteuttamah omie projektija. Šykšyllä pietäh seminari kilpailun kaikkien ošallistujien kera.

Kilpailun tarkotukšena on noštua matkailun ta puhtahuon kulttuurie, opaštua turistie huolehtie luonnošta. Järještäjät tahotah miärätä Karjalan šuosittuja turistipaikkoja, missä rahvaš tykätäh levätä ta viettyä aikua, ta kunnoštua niitä. Šamoin on kehitettävä volont’oriliikehtä ekologijan ta turismin alalla. Tärkietä on še, jotta kilpailun voittajien pitäy vaššata kunnoššetun paikan ekologijašta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat