Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Volontʼorin työn merkityš

Heinäkuun 29. päivänä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih seminari “Nykyaikaset teknologijat, mit autetah järještyä yhteisruatuo omatahtosien kera”.

Seminarin vetäjänä oli Karjalan volont’oriliikkehen kehityškeškukšen johtaja Darja Makovetskaja. Hiän kerto keškukšen toiminnašta, muutokšista volontʼorien ruavošša ta heijän oikevukšista.

Omatahtoni- ta volontʼori -šanoilla on šamanmoini merkityš. Volontʼori on ihmini, kumpani omatahtosešti auttau ihmisie ilman rahapalkintuo. Viime aikoina valtijo näki volontʼorien toiminnašša šuurta voimua ta apuo. Virkamiehien ta volontʼorien kešen kehittyy yštävällini yhteistyö.

Enšimmäisellä kannalla on yhteistyö šen alovehen kehitykšen hyväkši, kumpasella eletäh nämä ihmiset. Valtijo kiinitti huomijuo pohjoismaih – Norjah, Tanškah, Šakšah, missä sosiologisien tietojen mukah onnen tašo on korkie. Näissä maissa väještön šuuri oša ošallistuu volontʼoritoimintah.

Viime vuosi oli omissettu volontʼoriruavolla. Lakienluajintašiäntöjen puolella tapahtu šuurie muutokšie hyväh šuuntah. Ruatuo lisäyty kuin virkamiehillä ta hallinnolla, niin ni järještöillä ta viraštoilla, šemmoisilla kuin koulu, kulttuuritalo, kirjašto, etnokulttuurikeškuš, ta monilla muillaki.

Nykyjäh kaikkien niijen laitokšien pitäy aktiivisešti ruatua volontʼorien kera. Asie on šiinä, jotta tänä vuotena pietäh šuurta sosiologista tutkintua, kumpasen tarkotukšena on laškie tarkkah, kuin äijän volontʼorie on Karjalašša.

– Volont’orien luvun laškomini on vaikie ta čopakka ruato. Ka šen tulokšet annetah uušie mahollisukšie. Volontʼoritoiminnan avulla myö voimma muuttua omua kotialovehta parempah šuuntah. Šentäh kun volontʼori on ihmini, kumpani on valmis ottua ošua tähä prosessih, šelittäy Darja Makovetskaja.

– Järještäjien ta valtijovallan elimijen puolelta meijän tehtävänä on luatie oloja ta ehtoja niillä, ket tahotah tulla omatahtosiksi, ket tahotah lähtie auttamah šinne, missä hyö tahotah olla apuna. Esimerkiksi, yksi tykkyäy ta harraštau kulttuurie, niin hänet voit työntyä volont’orina kulttuuri-alalla. Onhan olomašša kulttuurivolontʼorija, jatkau Darja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat