Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Myrškyö näkijie ta käršijie

Vienanmeri on ankara ta arvuamatoin äšen kešällä. Šen kylmät tuulet ta myrškyt muutetah ihmisien šuunnitelmie ta annetah meilä tuntie iččie pienenä murusena luonnon armoilla.

Näin kävi miulaki olleššani merimatalla Solovetskin šuarilla. Myö läksimä laivalla Kemistä. Myršky oli jo alkamašša. Tavallisešti matka Kemi-Solovetski keštäy kakši tuntie. Tällä kertua še kešti noin kolme tuntie, laiva kulki Kuzova-šuarie läššä eikä avomerellä. Laiva niin kuin peittäyty tuulelta niijen šuarien šuojah.

Enšimmäistä kertua mie nävin ta tunšin, mi še oikie merimyršky on. Laiva keilu puolelta toisella niin lujašti, jotta tämä keilumini šai monet merikipiekši. Eryähät rohkiet matkuštajat, ta mieki muijen luvušša, nouštih kannella henkittämäh vereštä ilmua. Uallot isettih laivan kanteh ta reunoih, kylmä šuolani vesi valu kannella olijien piällä, ka kuiteski kannella oli parempi olla kuin laivan šiämyštiloissa.

Šuuri helpotuš tuli, kun jalat aššuttih muah. Šeuruavana päivänä en voinun myöštyö manterehella, kuin miula oli šuunniteltu aikaisemmin. Merellä nousi niin kova myršky, jotta tuuli oli 22 metrie sekunnissa. Kaikki merireissut Solovetskista oli lakkautettu. Mitäpä ruatua? Ei mitänä muuta, kun vuottua parempua ilmua. Šuuret kolmekannelliset kruisilaivat vuotettih tyyntä Solovetskin šatamašša jo kolmatta päivyä. Šuarella on lentoašema, mistä šuau lentyä Moskovah tai Arhankelih, ka tänä kešänä lentoašemaki on kiini, šiinä šuoritetah remonttitöitä. Tällä hetkellä šuarelta voit piäššä vain laivalla tai helikopterilla.

“Ihmiset tullah lähisimmiksi hiän hetkellä”, tämä ajatuš tuli mieleh, kun šeisoma jonošša, paikallisešša ruokakaupašša. Ihmiset yštävällisešti paistih toini toisen kera, kerrottih mistä hyö ollah ta kyšyttih pakinatoverilta, kuin monta päivyä hyö ollah vuottamašša hyvyä ilmua. Tämmöistä šytämellistä šeurua en ole nähnyn Solovetskissa konšana. Tavallisešti kaikki ollah kiirehissäh, jokahisella on oma ohjelma. Hiän ieššä ihmiset tahotah tuntie toisen šielun lämpyö ta kannatušta, ollah valmehet auttamah toini toistah ta kannattamah toista vaikkapa šanalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat