Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kieli- ta kulttuuripohja on luja

Lüüdilaine Siebr (Lyydiläini Šeura) on peruššettu Šuomešša vuotena 1998. Šeura on ollun hyväššä pitkäaikasešša yhteisruavošša Karjalan Tašavallan lyydiläisien kera. Joka vuosi šeuran aktiivisimmat jäšenet käyväh tukemašša Karjalan lyydiläisissä kylissä järješšettyjä tapahtumie ta pitoja šekä kaččomašša kielen ta kulttuurin nykytilannehta.  

– Yhteistyö šujuu hyvin, Lyydiläisen Šeuran johtaja, tohtori Herman Hakala kerto, – Myö ruamma Kuujärven, Kenttäjärven, Pyhäjärven ta Petroskoin lyydiläisien kera. Näissä kylissä on luja kulttuuri- ta kielipohja, a Petroskoi on tärkie paikka lyydiläisillä, ket muutetah šinne kylistä. Viime vuosina meijän toiminta on tullun aktiivisemmakši kuin šeuran alkuvuosina. Myö kannatamma etupiäššä kielitoimintua, esimerkiksi kielikerhoja ta kielileirijä.

Lyydiläini Šeura kannatti tänä vuotena Pyhäjärven Lembi-etnoteatterie ta anto šillä rahatuven uuvven lyydinkielisen näytelmän valmistamisekši. Pyhäjärven Oma randaine -lauluryhmä niise šai kannatukšen Lyydiläiseltä Šeuralta.

– Uutena toimintana on tarkotuš peruštua Pyhäjärvellä lyydiläini kielipešä, Herman Hakala jatkau, myö haluomma panna tämän projektin rattahilla šyyškuušša. Nyt Pyhäjärveššä on 18 lašta, ket voijah käyvä täššä kielipešäššä. Kielipešän koko toiminta on järješšettävä lyydin murtehella.

– Pyhäjärveššä on vielä olomašša lyydin murtehen tietäjie, ket šäilytetäh oman kanšan kieltä. Hyö ollah paikallisešša lyydiläiseššä kanšalaisjärještöššä mukana, ka lyydin murtehen opaštajie ta kašvattajie kyläššä ei ole, Pyhäjärven juuret -kanšalaisjärještön neuvošton jäšen Aleksandr Pšennikov šano, – lyydiläini kielipešä on ylen hyvä ideja, ka mitein myö rupiemma toteuttamah šitä, kun ei ole ammattilaista kašvattajua?

Herman Hakalan mukah olis ylen hyvä järještyä niise šemmosie kielikerhoja, missä opaššuttais lapšet ta heijän vanhemmatki. Näin kieli šiirtyis arkielämäh ta šiitä tulis yhtehini kieli vanhemmilla ta nuorilla.

Kontupohjan piirin Kenttäjärven kyläššä lyydin murrehta opaššetah jo monta vuotta. Opaštaja Natalja Kruglova šuau enemmän ta enemmän koululaisie kielen opaššukšeh.

– Tulijana lukuvuotena lyydin murtehen opaštujie on 32 lašta, kumpaset on juattu nelläh ryhmäh, Natalja Kruglova kerto, – Joka ryhmälla on kakši oppituntie netälissä. Kielitoiminta on järješšetty koulun tiloissa ta ni paikallisen hallinnon kentällä.

Petroskoissa lyydin murtehen kurššit niise on jatettava šykyšyllä Kanšallisien kulttuurien keškukšešša. Kurššien järještäjänä on Karjalan lyydiköt -järještö. Kielen opaštajana on Aleksejeva L’udmila F’odorovna.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat