Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Valmissuš IX Karjalaisien kerähmöh jatkuu

Issunnon ošanottajat käsiteltih Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien Kieliresurssikeškukšen toimintua. // Kuva: vk.com/minnazrk

Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien Kieliresurssikeškukšen toiminnašta šaneli kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja. Keškuš on avattu viime vuuvven šajekuušša. Vuuvven aikana šiitä on tullun ainutluatuni kulttuurikenttä monen kanšalaisjärještön tapahtumilla ta projektiloilla. Keškukšen tapahtumissa kävi enemmän 2500 henkie.

Periodika-kuštantamo šai Kieliresurssikeškukšen toiminnan kehittämiseh 3,9 miljonua rupl’ua VF:n ta KT:n b’utžetista. Nämä rahat on käytetty kanšalliskielisen kirjallisuon julkaisomisekši, kielikurššien laittehien oštamisekši ta OmaMedia-internettiportalin luatimisekši.

– OmaMedia-internettiportali on šuunniteltu kanšalliskielisekši internettiresurssiksi, mistä joka päivä šuau lukie verekšie uutisie Karjalan kantarahvahien kielillä. Tulovaisuošša uutiset on kiännettävät vielä ni enklanniksi, kerto Natalja Sinitskaja. – Tällä hetkellä “Periodikan” šuomen-, karjalan-, ta vepšänkielisie julkaisuja luvetah Venäjällä, Šuomešša, Ruočissa, Norjašša ta muuvvallaki muajilmašša. Internettiportali on ajankohtani konšti omien kielien ta lehtien levittämisekši šekä oman lukijakunnan šuuremmakši luatimisekši.

Neuvošton jäšen, kiäntäjä, kirjuttaja, Carelia-aikakaušlehen entini piätoimittaja Robert Kolomainen ehotti järještyä Kieliresurssikeškukšen toiminnan rajoissa kirjallisušopaššušseminarija, mit autettais šuomelais-ugrilaisen kirjallisuon kehityštä.

– Karjalan kanšalliskieliseššä kirjallisuošša on tapahtun šukupolvien vaihto, Robert Kolomainen šano. – Nyt on ylen tärkie kašvattua nuorie kirjuttajie ta runoilijie, ket kirjutettais šuomen, karjalan ta vepšän kielellä.

KT:n piämieš Artur Parfenčikov kannatti tämän ehotukšen ta korošti, jotta tämä on jatkuva työ. Omašta puolešta Natalja Sinitskaja lisäsi, jotta nuoret ta alottelijat kirjuttajat ta runoilijat, ket kirjutetah Karjalan kantarahvahien kielillä, on tuttuja “Periodikan” lehtien toimittajilla ta lukijilla.

Neuvošton jäšenet käsiteltih ni tulijan Karjalaisien kerähmön pitoja ta ainehie. IX Karjalaisien kerähmö pietäh enši vuuvven 14.–15. kevätkuuta Aunukšešša. Tämän vuuvven talvikuun 1. päiväkši Karjalan piirilöissä pietäh kokoukšie, missä valitah Kerähmön etuštajie.

Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Tatjana Klejerova pani merkillä, jotta Karjalan eryähistä piirilöistä on vaikie löytyä karjalaisie, esimerkiksi, Puudožin piiristä.

Karjalaisien kerähmö pietäh KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kannatukšella. Tällä hetkellä valmissetah Kerähmön tunnuškuvua, muovoššetah tapahtuman ohjelmua ta plenaari-issunnon teemoja, šelvitetäh järješšyškyšymykšie.

Kerähmön järještäjät vuotetah pitoh Karjalan kaikkien piirien ta kaupunkipiirien etuštajie šekä vierahie Šuomešta, Tverin ta Leningradin alovehelta, Piiteristä ta Šuomešta.

Issunnon lopušša KT:n piämieš Artur Parfenčikov kerto, jotta Venäjän piäministerin Dmitri Medvedevin alottehešta Karjalan sosialitalouvellisen kehytykšen ohjelman rajoissa Venäjän kulttuuriministerijöh työnnettih ehotuš šuomelais-ugrilaisen keškukšen rakentamisešta Petroskoissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat