Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjosen puvun runoutta

Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujat šuoriuvuttih inkeriläisih pukuloih ta näytettih omua kaunehutta ta neroutta. // Kuva: Aleksandra Lesonen

Pruasniekan järještäjinä oltih Jelena Barbašina ta Tatjana Ivanitskaja. Tilaisuš piettih Ota šie ilon mekko ta paita kaunehempi -projektin rajoissa. Projekti šai tukie presidentin granttien šiätijöštä. Šitä toteuttau Karjala–Šuomi -yštävyššeura.

Konsertti alko kanšallisen Hete-ryhmän esiintymiseštä. Musikantit tuotih šalih juhlallista ilmapiirie.

Šiitä Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujat šuoriuvuttih inkeriläisih pukuloih ta näytettih omua kaunehutta ta neroutta. Tämän vuuvven aikana tytöt valmissettih pukujen eskiisija, valittih kankašta ta omin käsin ommeltih perintehellisie pukuja. Näin toteuttu šuomelais-inkeriläisien ta muijen šuomelais-ugrilaisien kanšojen puvulla omissettu projekti. Ajatuš oli tosi hyvä: projektin ošallistujat esitettih omua luomistyötä kuin Venäjällä, niin ni Šuomešša, še on šuosittu hyvin.

Šen jälkeh lavalla nouštih etnografisen Karjalan korničča -yhtyvehen musikantit yheššä Nuori Viena -järještön jäšenien kera. Hyö esitettih karjalaisen hiäpivon oša: mitein antilašta šuoritettih ta työnnettih muamon talošta muamakan ta miehen kotih. Esityš oli oikein vaikuttava. Šen lisäkši karjalaiset pyörittih piiriššä ta näytettih kaččojilla naisien piäpaikkoja.

Konserttih ošallistu ni vierahie Murmanskin alovehelta – Venäläini projekti -pukuteatterin ta Suml’anka-folkloriryhmän näyttelijie. A kuin värikkähissä puvuissa hyö laulettih ta tanssittih! Vienan meren helmijä!

Kataja-yhtyvehen akat Vuokkiniemešta näytettih Kylän pes’s’outa -pieni näytelmä. Hyö laulettih ta yhtäaikua luajittih kotitöitä, esimerkiksi, tikutettih.

Tilaisukšeh otti ošua ni Šuomi–Venäjä -ystävyššeuran etuštajie, vierahie Haapavesi-kaupunkista. Hyö oltih perintehellisissä pukuloissa, kumpasien värit ollah rauhallisie, kuin ni šuomelaini ihmisluonto.

Pruasniekka loppu šuurella kruugalla. Šiihi ošallistu Koštamukšen kanšallisien järještöjen etuštajie, artistoja ta kaččojie. Toivon, jotta tämä tapahtuma antau alkuo toisillaki tapahtumilla, missä kerrottais perintehelliseštä ompeluruavošta. Tottakai nuoriso niise kiinnoštu täštä ruavošta – pruasniekan näyttelyššä nuoret mielelläh tutkittih Vienanmeren pukuja, a kultaompeluš ta helmit šytytettih erikoista huomijuo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat