Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Avuššušta valtijolta

Tätä ajatušta Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön ruatajat koroššettih tapuamisešša tašavallan kanšallisien kanšalaisjärještöjen etuštajien kera. Tapuamiseh yhyttih kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov, ministerin šijahini Aleksandra Jeršova ta kantakanšojen valtijollisen tuven ošašton johtaja Jelena Migunova.  

Kanšalaisjärještöillä on eri mahollisukšie šuaha rahotušta projektitoiminnan kehittämiseh. Yksi šemmosista mahollisukšista on presidenttifondin grantit. Esimerkiksi 2017 vuotena presidenttigranttien projektikilpailun kautta Karjalan ei-kaupalliset järještöt on šuatu 58 miljonie rupl’ua, a vuotena 2018 – jo 85 miljonie rupl’ua. Toisena vaihtoehtona olis Karjalan piämiehen granttikilpailu. Viime vuotena tämä kilpailu oli pietty enšimmäistä kertua: šilloin kilpailufondissa oli 6 miljonie rupl’ua. Tänä vuotena on jo kahta kertua enemmän ili 12 miljonie rupl’ua. Kolmantena vaihtoehtona on Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön järještämät kilpailut.

kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov korošti, jotta ministerijön ruatajat ollah valmehet auttamah ta neuvomah kanšalaisjärještöjen etuštajie.

– Eryähillä kanšalaisjärještöillä ei ole riittäväšti kokemušta šiitä, mitein projektija kehitetäh ta mitein projektihakemukšie kirjutetah. Šiinä mieleššä meijän ministerijön ruatajat voitais auttua projektihakemukšien täyttämiseššä ta yhteheš neuvuo min alan projektie olis parempi kehittyä.

Neuvottelujen aikataulu on esillä ministerijön nettišivuilla.

Presidenttigranttien kilpailut järješšetäh kolme kertua vuuvvešša. Enšimmäini vaihe jo on alkan. Projektihakemukšie otetah vaštah 15. kevätkuuta šuaten. Toini kilpailu pietäh kešäkuušša ta kolmaš – šykyšyllä. Tänä vuotena presidenttifondissa on 8,5 miljardie rupl’ua.

– Tahomma šamoin järještyä seminarin, miissä kerrottais presidenttigranttien kilpailun šiäntölöistä ta ehtoloista, huomautti ministerin šijahini Aleksandra Jeršova. – Šen lisäkši myö järješšämmä omie seminarija, kumpasissa kerromma Kanšallisušpoliitikan ministerijön kehittämistä šuunnista ta kilpailuista.  

Kanšallisušpolitiikan ministerijön toiminta-alah nyt kuuluu alovehellini politiikka ta vuorovaikutuš paikallisien ičehallintoelimien kera. Sergei Kisel’ovin šanojen mukah tämä helpottau ruatuo piirien kera.

Kanšalaisjärještöjen lisäkši valtijollista tukie voijah šamoin šuaha alovehelliset yhteiskunnalliset ičehallinnot.

– Tämä hallintomuoto hyvin paššuau pienillä kylillä. Esimerkiksi šaman talon tahi muutoman talon eläjät yhissytäh ta peruššetah alovehellini yhteiskunnallini ičehallinto, mi toimiu vuorovaikutukšešša paikallisien ičehallintojen kera. Näin toteuttamalla projektija hyö omin voimin hoijetah aseita paikallisella tašolla.

Tämänvuotini projektikilpailu on jo ilmotettu. Hakemukšie otetah vaštah 25. tuiskukuuta šuaten. Kilpailuh voijah yhtyö ne yhteiskunnalliset ičehallinnot, kumpaset oli rekisteröity 2. tuiskukuuta 2019 šuaten. Ne yhteiskunnalliset ičehallinnot, mit on rekisteröity myöhempäh, voijah yhtyö kilpailuh enši vuotena. Tarkempie tietoja kilpailun järještämiseštä ta ehtoloista voit lukie Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön nettišivuilta.

 

Kainalo: Tašavallan päivä 2021 Kalevalan piirissä

Sergei Kisel’ov kerto, jotta vuuvven 2021 tašavallan päivän juhlatapahtumien pitopaikakši on valittu Kalevalan piirin. Piirin ičehallinnon esittämä projektihakemuš ”Uušien mahollisukšien muinoismua” oli piäššyn voittajakši projektikilpailušša.

Ministerin šanojen mukah še antau uušie mahollisukšie šuaha enemmän rahotušta loittosen kanšallispiirin elämän parentamiseh: infrastrukturin kehittämiseh, opaššuš-, tervehyšala- ta kulttuurilaitokšien kunnoštamiseh, Kalevala-Kola-valtatien välisen tiepätkän kohentamiseh.

– Meijän yhtehisenä tehtävänä on šuaha karjalaisuš vahvalla esillä tašavallan päivällä omissetuissa juhlatapahtumissa. Staraičemma kannattua niitä pitoja, kumpasie järješšetäh Kalevalan piirissä ta toivomma jotta kanšalaisjärještöt aktiivisešti yhytäh yhteistyöh, korošti Sergei Kisel’ov.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat